اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم

Archive for June, 2012

Karya ulama Patani dalam ilmu usuluddin dan tasawuf


Karya ulama Patani dalam ilmu usuluddin dan tasawuf

 

Koleksi tulisan ALLAHYARHAM WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

 

Tuan Guru Haji Abdul Qadir Bin Ismail As-Sanawi antara ulama Patani yang alim dalam bidang ilmu tauhid.

 

KITA mengetahui bahawa ulama-ulama kita telah menterjemah, menyusun kitab dan mengajar berbagai-bagai disiplin ilmu yang ada hubungkaitnya dengan agama Islam. Antara yang paling ditekankan oleh ulama Nusantara, termasuk ulama Patani, ialah tiga ilmu fardu ain: Fiqh, Usuluddin dan Tasawuf.

Mengimbas perbicaraan yang lepas, telah diketengahkan karya Fiqh ulama-ulama Patani yang menjadi rujukan Nusantara. Kesinambungan dari itu, ia dilanjutkan pula kepada karya ulama Patani dalam dua bidang ilmu selain ilmu Fiqh, iaitu ilmu Usuluddin dan ilmu Tasawuf.

Karya Ilmu Usuluddin

Ilmu Usuluddin dinamakan juga dengan: Ilmu Tauhid, Ilmu Akidah, Ilmu Kalam dan dalam konteks Nusantara dikenali juga dengan Ilmu Sifat Dua Puluh dan Ilmu Mengenal Allah. Ulama-ulama silam Nusantara, termasuk ulama Patani, sependapat bahawa yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jama’ah itu ialah orang-orang yang mengikut dan memahami akidah yang berasal daripada Imam Abul Hasan al-Asy’ari (260 H/ 875 M-324 H/939 M) dan Imam Abu Mansur al-Maturidi (235 H-305 H, riwayat lain dinyatakan wafat tahun 333 H) dan pentafsiran-pentafsiran ulama-ulama muktabar sesudah kedua-duanya, seperti Imam Baqillani (wafat 403 H/1013 M), Imam al-Ghazali (450 H/1059 M-505 H/1111 M), Imam Sanusi (833 H/1429 M-895 H/1490 M) dan ramai lagi.

Ulama Nusantara yang paling banyak menulis mengenai ilmu ini juga dibintangi oleh dua orang ulama yang berasal dari Patani, beliau ialah Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani menulis ilmu ini hanya dalam bahasa Melayu saja, sedang Sheikh Ahmad al-Fathani menulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu.

Sekurang-kurangnya terdapat tujuh judul Ilmu Tauhid karangan Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani baik yang nipis mahupun yang tebal-tebal. Demikian halnya dengan Sheikh Ahmad al-Fathani, sekurang-kurangnya tiga judul dalam bahasa Arab dan empat judul dalam bahasa Melayu.

Sejarah ringkas perkembangan Ilmu Tauhid di Nusantara selengkapnya telah penulis muat dalam buku berjudul Faridatul Faraid Syeikh Ahmad Al-Fathani ‘Aqidah Ahlis Sunnah Wal Jama’ah Yang Sejati. Di sini penulis petik khusus mengenai pengkaryaan akidah kedua-dua ulama yang berasal dari Patani itu serta tambahan beberapa informasi terkini yang dirasakan perlu membahasnya.

Karya-karya Ilmu Tauhid oleh Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani adalah sebagai yang berikut: Ad-Durruts Tsamin fi ‘Aqaidil Mu’minin (1232 H/1816 M), ‘Iqdul Jawahir (1245 H/ 1829 M), ditulis dalam bentuk nazam.

Nazam ini beliau syarah sendiri, diberi nama Warduz Zawahir li Hilli Alfazhi ‘Iqdil Jawahir (1245 H/1829 M). Selanjutnya Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani mensyarah risalah mengenai Ilmu Tauhid karangan gurunya Saiyid Ahmad al-Marzuqi, diberi nama Al-Bahjatus Saniyah fil ‘Aqaidis Saniyah (1258 H/1842 M).

Untuk peringkat kanak-kanak, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani menyusun risalah ilmu ini yang diberi judul Kifayatul Mubtadi wa Irsyadul Muhtadi atau digunakan dengan judul yang lain, iaitu: Irsyadul Athfalil Mubtadiin fi ‘Aqaidid Din wal Ad’iyatun Nafi’ah lid Din, tanpa dinyatakan tahun selesai penulisan.

Sebagai pedoman melakukan zikir ahlit tauhid menurut metode Thariqat Syathariyah, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani, ketika berada di Sambas, Kalimantan Barat menyusun kitab berjudul Dhiyaul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid, juga tanpa dinyatakan tahun selesai penulisan. Selain kitab-kitab akidah yang berdiri sendirinya, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani juga menulis ilmu itu pada bahagian halaman awal kitab-kitab fiqhnya, iaitu: Hidayatul Muta’allim, Al-Jawahirus Saniyah, Sullamul Mubtadi, Fat-hul Mannan dan Furu’ul Masail.

Ada pun risalah dan kitab Ilmu Tauhid karangan Sheikh Ahmad al-Fathani pula ialah:Jumanatut Tauhid (1293 H/1876 M), ditulis dalam bahasa Arab dalam bentuk puisi. Dalam tahun yang sama, iaitu 1293 H/1876 M, Sheikh Ahmad al-Fathani juga menyelesaikanMunjiyatul ‘Awam li Manhajil Huda minaz Zhalam, juga ditulis dalam bahasa Arab bercorak puisi. Kitabnya judul Sabilus Salam fi Syarhi Hidayatil ‘Awam (1306 H/1888 M), dalam bahasa Arab adalah merupakan syarah Hidayatul ‘Awam karya gurunya Sheikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki.

Pada tahun yang sama, iaitu 1306 H/1888 M, Sheikh Ahmad al-Fathani menyusun kitab akidah dalam bahasa Melayu berjudul ‘Iqdul Juman fi ‘Aqaidil Iman.

Kitab akidah dalam bahasa Melayu karya Sheikh Ahmad al-Fathani yang paling banyak diajarkan di banyak tempat di Nusantara ialah Faridatul Faraid fi ‘Ilmil ‘Aqaid. Selain dalam karya-karya khusus mengenai akidah tersebut, Sheikh Ahmad al-Fathani juga menulis akidah dalam karya-karya fiqh yang diletak pada bahagian awalnya, iaitu: Al-Bahjatul Mubtadin, ‘Unwanul Falah.

Manakala dalam bentuk penjelasan yang panjang dimuat pada bahagian awal Al-Fatawal Fathaniyah. Dalam karyanya Hadiqatul Azhar juga terdapat tentang akidah, di antaranya mengenai tujuh masalah yang menjadi ikhtilaf antara Imam Abul Hasan al-Asy’ari dengan Imam Abu Hanifah.

Selain yang tersebut, terdapat pula tulisan beliau pada kitab-kitab akidah yang beliau tashhih, di antaranya di bahagian tepi Bidayatul Hidayah oleh Sheikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyi (Aceh) dan Ad-Durruts Tsamin oleh Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Sungguhpun Sheikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani jauh lebih tua dari Sheikh Ahmad al-Fathani, bahawa umurnya sebaya dengan ayahnya Sheikh Muhammad Zain bin Sheikh Wan Mushthafa al-Fathani, namun karangan-karangannya muncul kemudian daripada karangan-karangan Sheikh Ahmad al-Fathani.

Sheikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani sekurang-kurangnya menghasilkan tiga judul dalam bidang Ilmu Tauhid, dua judul di antaranya ialah: ‘Aqidatun Najin fi Ushulid Din wa Tashawwufis Shaafin (1308 H/1890 M). Kitab ini adalah merupakan kitab akidah yang terbesar kedua di Nusantara sesudah Warduz Zawahir karya Sheikh Daud bin Abdullah.

Hingga sekarang kitab ‘Aqidatun Najin masih banyak diajarkan di banyak tempat di seluruh Nusantara. Ilmu Akidah untuk peringkat kanak-kanak pula, Sheikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani menyusun sebuah risalah berjudul Miftahul Murid fi ‘Ilmit Tauhid, tanpa dinyatakan tarikh selesai penulisan.

Sungguhpun masih banyak kitab akidah yang dikarang oleh ulama-ulama Patani selain tiga orang ulama besar Nusantara, yang berasal dari Patani yang tersebut di atas, penulis tinggalkan setakat itu saja. Seterusnya penulis berasa perlu untuk membahas atau menulis sedikit pembelaan beberapa kritikan terhadap karya akidah tradisional Nusantara yang dilemparkan oleh orang-orang tertentu, di antaranya ialah:

1. Tuduhan bahawa Imam Abul Hasan al-Asy’ari taubat daripada fahaman yang pernah diajarnya, kerana kitabnya yang terakhir ialah Al-Ibanah ‘an Ushulid Diyanah. Pendapat demikian perlu dijawab. Sejarah yang ittifaq para ulama bahawa Imam Abul Hasan al-Asy’ari hanya keluar daripada Mazhab Mu’tazilah setelah itu tetap berpegang dengan Mazhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah, di mana beliaulah tokoh pertama menyusun risalah/kitab mengenai itu.

Sejarah Imam Abul Hasan al-Asy’ari sebagai murid dan anak tiri Imam Abu Hasyim al-Jubba-i, mengikut fahaman Mu’tazilah selama 40 tahun, dan keluar daripada mazhab itu, diperkenalkan oleh Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani dalam ad-Durruts Tsamin, Warduz Zawahir dan Al-Jawahirus Saniyah. Tulisan Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani mengenai yang tersebut adalah yang terawal dalam bahasa Melayu, belum dijumpai tulisan ulama Nusantara lainnya. Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani tidak pernah menyebut bahawa Imam Abul Hasan al-Asy’ari taubat daripada Mazhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah, demikian juga ulama-ulama Nusantara selain beliau.

Pendapat yang menyebut bahawa Al-Ibanah ‘an Ushulid Diyanah adalah karya Imam Abul Hasan al-Asy’ari yang terakhir, adalah tidak terdapat bukti yang kukuh. Dalam kitab Al-Ibanahtidak pernah menyebut perkara itu, dan tidak terdapat tahun mulai ataupun selesai penulisan. Ulama Ahlis Sunnah wal Jama’ah golongan Abul Hasan al-Asy’ari meyakini bahawa Al-Ibanah ‘an Ushulid Din dan Al-Luma’ adalah kedua-dua kitab Imam Abul Hasan al-Asy’ari yang ditulis sesudah beliau keluar daripada Mu’tazilah. Al-Luma’ adalah memperluas dan memperjelas kandungan Al-Ibanah. Jadi seolah-olah Al-Ibanah seperti matan, sedang Al-Luma’ pula seperti syarah. Oleh itu, Al-Ibanah ditulis lebih dahulu daripada Al-Luma’.

2. Tuduhan bahawa akidah Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan pengikut-pengikutnya adalah berdasarkan pemikiran semata-mata, tidak berdasarkan kepada al-Quran dan hadis.

Jawapan mengenai ini sila rujuk Ad-Durruts Tsamin, halaman 5, dengan jelas Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani menulis, “… Kemudian diangkatkan kitab yang ia (maksudnya Imam Abul Hasan al-Asy’ari) karang atas Mazhab Ahlis Sunnah, kepada manusia. Maka ia pertama-tama orang yang me[ng]edarkan Ilmu ‘Aqaid atas jalan kitab dan sunah, yakni mengikut Quran, dan hadis, dan ijma’ sahabat yang dahulu-dahulu yang salih-salih …”

3. Tuduhan bahawa akidah Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan pengikut-pengikutnya hanya mengajar Tauhid Rububiyah sahaja, tidak Tauhid Uluhiyah. Baik Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani mahupun Sheikh Ahmad al-Fathani dalam beberapa halaman karyanya juga menyebut istilah Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah ataupun Ilahiyat di antaranya dalam Ad-Durruts Tsamin, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani menulis, “Dan tatkala selesai daripada menyatakan barang yang ta’alluq bagi Uluhiyah, iaitu barang yang wajib, dan barang yang mustahil, dan barang yang harus bagi-Nya maka sekarang kami masuk menyatakan barang yang ta’alluq pada hak Nubuwah dan risalah pula.”

Ketuhanan

Dalam Warduz Zawahir pula, “… telah dijadikan kalimah tauhid itu menafikan bagi barang yang lainnya pada ketuhanan, dan tiada tuhan yang lain pada sebenarnya mempunyai ubudiyah, serta mengaku sekalian millah kuffar dengan Tauhid Rububiyah …” Selanjutnya, “Dan yang bersalahan antara orang Mu’minin dan kafirin itu Tauhid Uluhiyah. Dan mahabbah orang Mu’minun mengitsbatkan Dia, dan orang yang kafirun mengingkar mereka itu akan Dia. Dan karena inilah, adalah kalimah al-Islam itu dan jikalau berkata niscaya tiada memadai tauhidnya”.

Sheikh Ahmad al-Fathani tentang Uluhiyah / Ilahiyat pula dalam Sabilus Salam (bahasa Arab) menyebut, terjemahannya, “Ketahui olehmu bahawa perbahasan-perbahasan Usuluddin itu tiga bahagian, ialah: Ilahiyat, iaitu yang dibahas padanya perkara-perkara yang wajib bagi Allah, yang mustahil atas-Nya dan yang harus pada hak-Nya. Nabawiyat, iaitu yang dibahas padanya perkara-perkara yang wajib bagi Rasul-Rasul, yang mustahil atas mereka dan yang harus pada hak mereka. Sam’iyat, iaitu …”

Demikianlah tiga contoh sebagai pembelaan pegangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Penulis simpulkan saja bahawa kitab-kitab karangan ulama Nusantara, termasuk kitab-kitab karya ulama Patani, mampu mempertahankan pegangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah dari segala macam kritikan, kecaman, tuduhan dan fitnahan dengan segala macam aliran yang kontroversi.

Karya Ilmu Tasawuf dan Thariqat

Selain membintangi penulisan terbanyak dalam Ilmu Fiqh dan Ilmu Tauhid di Nusantara, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani, sekali gus membintangi penulisan terbanyak dalam Ilmu Tasawuf. Di antara penulisan beliau dalam ilmu ini yang dapat disenaraikan di sini ialah: ‘Ilmut Tashawuf (1233 H/1817 M), risalah ini merupakan perbahasan tasawuf peringkat tinggi (muntahi) atau disebut dalam zaman moden dengan tasawuf falsafi.

Selanjutnya dalam tahun 1240 H/1824 M, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani menyelesaikan dua buah kitab tasawuf, ialah: Kanzul Minan ‘ala Hikam Abi Madyan merupakan terjemahan dan syarah karangan Abi Madyan, dan Minhajul ‘Abidin ila Jannati Rabbil ‘Alamin yang merupakan terjemahan karangan Hujjatul Islam Imam al-Ghazali. Sebuah lagi tasawuf peringkat tinggi (muntahi) karya Sheikh Daud bin Abdullah al- Fathani yang khusus membahas rumus-rumus ahlish shufi pada konteks Martabat Tujuh, ialah: Manhalush Shafi fi Bayani Ramzi Ahlis, tanpa dinyatakan tahun penulisan.

Walaupun Dhiyaul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid dapat diklasifikasikan ke dalam karya Ilmu Tauhid, namun juga dapat dimasukkan pada sektor tasawuf, kerana kitab ini khusus membicarakan metode zikrullah menurut Thariqat Syathariyah.

Selain kitab-kitab tasawuf yang berdiri sendirinya, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani juga menulis ilmu itu pada bahagian halaman akhir kitab-kitab fiqhnya, ialah: Hidayatul Muta’allim, Al-Jawahirus Saniyah, Sullamul Mubtadi, dan Fat-hul Mannan.

Tentang tasawuf juga beliau tulis pada bahagian akhir karya akidahnya, ialah Ad-Durruts Tsamin dan Warduz Zawahir. Sungguhpun dalam karyanya Jam’ul Fawaid merupakan terjemahan beberapa hadis, namun pada beberapa halaman juga membicarakan tasawuf.

Menggubah puisi

Karya-karya tasawuf oleh ulama-ulama Patani selain Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani adalah sangat banyak, di antara ulama yang terdahulu daripada beliau ialah dilakukan oleh guru beliau bernama Sheikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani. Karya-karya beliau merupakan risalah-risalah saja, belum pernah diterbitkan berupa cetakan.

Cucu saudara Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani bernama Sheikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani (wafat 1316 H/April 1898 M) adalah Khalifah Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani dalam beberapa thariqat terutama Thariqat Syathariyah, beliau ini juga menghasilkan beberapa risalah tentang tasawuf dan tarekat.

Sheikh Ahmad al-Fathani tetap tidak ketinggalan dalam penulisan tasawuf dan tarekat, di antara karya beliau tentang ilmu ini ialah: Mir-atul A’ajib fi Jawabi Su-alil Majazib (1324 H/1906 M). Kitab ini ditulis adalah sebagai jawapan surat Raja Kelantan mengenai Thariqat Ahmadiyah yang dibawa dan diajarkan oleh Haji Encik Sa’id Linggi (Sheikh Muhammad Sa’id bin Haji Jamaluddin Linggi) di Kelantan.

Selain menyusun kitab di atas, lalu Sheikh Ahmad al-Fathani menggubah puisi pula dalam beberapa bait. Sebuah rangkaian puisi dalam bahasa Arab dan sebuah lagi dalam bahasa Melayu. Selain Mir-atul A’ajib, Sheikh Ahmad al-Fathani juga membicarakan tasawuf dalam dua buah karya fiqhnya iaitu Al-Bahjatul Mubtadin dan ‘Unwanul Falah.

Adapun tasawuf yang dimuat dalam Al-Fatawal Fathaniyah itulah berasal dari judul Mir-atul A’ajib. Dalam karyanya Hadiqatul Azhar terdapat beberapa halaman yang membicarakan tasawuf, juga sejarah beberapa orang ulama sufi terdapat dalam kitab tersebut.

Murid Sheikh Ahmad al-Fathani yang berasal dari Patani yang menulis tasawuf ialah Tok Kelaba al-Fathani, di antaranya ialah: Risalatut (1307 H/1889 M), Tarjamah Qashidah Rijalil Ghaib, dan Syarabul Washilinal Muflihinal Maqbulin (1314 H/1896 M), ia masih dalam simpanan penulis dan berbentuk manuskrip yang sangat uzur.

Pada bahagian akhir manuskrip, Tok Kelaba al-Fathani menyebut bahawa karya ini adalah berdasarkan penerimaan beliau dari mulut gurunya Al-’Arif Rabbani asy-Sheikh Haji Abdul Qadir bin asy-Sheikh al-Haji Mushthafa al-Jambui al-Fathani yang dinuqil daripada perkataan Quthbur Rabbani al-’Arifush Shamadani al-Haikalun Nurani asy-Sheikh Muhyiddin Muhammad Ibnu Ali al-’Arabi.

 

SUMBER:

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0601&pub=utusan_malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm&arc=hive

Kelahiran Sheikh Ahmad Al-Fathani rahmat bagi umat Islam


 

Koleksi tulisan Allahyarham
WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

 

Dengan teliti Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani mencatat tahun-tahun kelahiran orang-orang dalam lingkungannya dan tahun kelahiran beliau sendiri. Tentang ayah dan ibunya tercatat, “Diperanakkan bapak kita Wan Muhammad Zain pada tahun seribu dua ratus tiga puluh tiga (1233) daripada hijrah, iaitu pada tahun harimau dengan bahasa Melayu, pada hari Sabtu qablaz zawal pada hari yang delapan yang bulan kedelapan daripada bulan Melayu. Diperanakkan mak kita Wan Cik pada seribu dua ratus empat puluh satu (1241) daripada hijrah.1241- peranakkan ibu kita

1233- peranakkan bapak kita

…..8- kurang umur ibu kita daripada bapak kita.”

Tentang tahun kelahiran beliau sendiri, tertulis dalam kitabnya Hadiqatul Azhar war Rayahin, halaman 178-179,cetakan Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1321 H, tetapi tidak termaktub dalam cetakan yang pertama, oleh percetakan yang sama tahun 1307H.

Menurut beliau, “Diperanakkan Ahmad bin Muhammad bin Mushthafa bin Muhammad al-Fathani pada malam Jumaat waktu jendera budak, lima hari bulan Syaaban daripada tahun 1272, tahun ular besar pada bulan lima daripadanya dengan istilah Siam, pada hari yang keenam pada istilah Melayu. Dan tempat beranaknya pada Kampung Jambu negeri Jerim daripada Fathani. Dan mansya’nya pada Kampung Jambu itu, dan pada Kampung Sena Janjar”.

Jika dihisab tahun kelahiran itu maka bersamaan dengan 10 April 1856 Masihi. Tahun kelahirannya itu bersamaan dengan mangkatnya Sultan Muhammad Raja Patani (1856 M) dan dengan kehendak Raja Siam telah mengangkat putera beliau bernama Tengku Putih sebagai Raja Patani. Dalam tahun 1856 M itu pula perdagangan di Fathani Darus Salam kembali ramai dan banyak bangsa asing datang sebagai pedagang, tetapi yang teramai adalah bangsa Cina.

Latar belakang dari kemewahan yang mulai tumbuh di Fathani Darus Salam yang tidak merdeka itu mengakibatkan mulai menurunnya intelektual Islam dalam negeri Fathani Darus Salam. Namun Sheikh Ahmad al-Fathani sebagai intelektual Islam yang agung bukanlah mendapat pendidikan Islam dalam negeri beliau sendiri yang telah dikuasai oleh bangsa kafir itu.

Berbagai-bagai cerita tentang kelahiran Ahmad al-Fathani yang kadang-kadang di sana sini dihiasi dengan mitos yang menarik yang sukar diterima oleh akal yang jernih.

Barangkali tidaklah celanya dalam artikel ini dimuat juga tentang cerita-cerita itu. Seperti yang dikisahkan oleh seorang tuan guru pondok bernama Haji Wan Husein, seorang bekas Tok Guru Pondok di Yala, katanya: “Setelah ulama-ulama Patani banyak mati dibunuh oleh Siam, ada pula yang ditangkap dan dilokap di Bangkok, pada satu malam Panglima Wan Pa bertemu dengan lailatul qadar di perigi Bendang Daya. Malam itu Panglima Wan Pa berdoa agar dari keturunannya ada yang menjadi ahli ilmu untuk menggantikan para ulama Patani yang telah hampir habis. Dipendekkan kisah, bahawa anaknya Muhammad Zain pun berkahwin.

” Tidak berapa lama dia kahwin hamillah isterinya. Ketika hampir cukup bulan kandungannya maka pada satu malam Jumaat, kemudian malam Jumaat lagi, kemudian malam Jumaat lagi jadi tiga kali malam Jumaat secara berturut-turut ibunya Wan Cik bermimpi; bahawa dia melihat isi ubi bertimbun-timbun. Dengan serta merta semuanya pecah berderai. Di mana saja tempat berderainya itu lalu tumbuh menjadi ubi yang baru pula. Oleh sebab mimpi berturut-turut tiga kali serupa dan malam Jumaat pula maka mimpi itu dicari takbirnya kepada alim ulama yang telah mencapai darjat Wali Allah. Akan takbirnya bahawa anak yang dikandung itu akan membawa rahmat, ahli ilmu. Ilmu yang berasal daripadanya akan berkembang lagi. Di mana saja muridnya pergi maka dapat menyebarkan ilmu yang berasal daripadanya. Maklumlah Panglima Wan Pa bahawa doanya telah dikabulkan Allah. Tiba-tiba malam Jumaat yang keempat lahirlah anak yang dikandung itu, yang penuh dengan keanehan. Anak itu diberi nama Ahmad”.

Riwayat hidupnya di zaman kanak-kanakAhmad al-Fathani dilahirkan di Kampung Sena Janjar, iaitu sebuah kampung yang ditanam pohon Sena oleh Panglima Wan Pa dengan berbaris-baris melingkari kampung itu. Dari Kampung Sena Janjar itu banyak mengeluarkan ulama sejak masa dahulu, dan Ahmad bergaul menurut tradisi agama Islam yang berkembang di Kampung Sena Janjar itu.

Sejak kecil lagi, kira-kira baru berumur dua tahun, beliau sudah dilatih menghafal pelbagai matan. Menurut ukuran biasa setelah berumur enam atau tujuh tahun baru dilatih dengan demikian itu.

Namun Ahmad al-Fathani tidak mengikut tatacara yang berlaku, kerana ayah dan datuknya tahu benar tabiat Ahmad yang memang sejak lahir selalu tidak sama dengan kebiasaan yang ada pada kanak-kanak lainnya.

Pembawaannya sejak kecil selalu menyendiri diri dari masyarakat ramai. Beliau bertahan duduk di tempat sunyi sepi berminggu-minggu, bahkan kadang-kadang berbulan-bulan untuk menenangkan fikiran, mengingat-ingat hafalan matan yang telah diberikan oleh orang tuanya.

Sekitar empat tahun umurnya, dia mengikut ayah dan ibunya pindah ke Mekah. Ketika di Mekah, dia tidak menampakkan diri sebagai seorang anak yang rajin belajar. Ini kerana dia belajar secara sembunyi-sembunyi, tanpa pengetahuan kedua-duanya.

Ini menyebabkan kedua-dua orang tuanya mulai gelisah, kerana jika hal demikian berlaku terus menerus akan yang mengakibatkan gagal semua cita-cita beliau, yang ingin supaya anaknya itu menjadi seorang yang termasyhur dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan.

Akan tetapi kedua-dua orang tuanya berasa lega dan hairan juga kerana apa yang ditanyakan kepada anaknya tetap dapat menjawab dan hafalannya luar biasa, kerana menghafal pelbagai matan yang melebihi daripada teman-temannya yang lain.

Menurut kitab Nasyrun Naur waz Zahar (mukhtasar), karya Sheikh Abdullah Mirdad Abul Khair menyebut bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani ke Mekah berusia enam tahun, dan beliau adalah seorang hafiz al-Quran dan juga beberapa kitab matan.

Di kalangan keluarga Patani dan Kelantan yang berada di Mekah ketika itu mempercayai bahawa Ahmad telah mendapat ilmu ladunni. Hal tersebut lebih menonjol setelah dia berumur 12 tahun.

Dalam usia yang demikian muda, dia telah mengajar ilmu tatabahasa Arab (ilmu nahwu sharaf, dan lain-lain) kepada orang tua-tua yang telah puluhan tahun belajar.

Ketika kecil itu, Ahmad selalu bersahabat dengan temannya bernama Ahmad Dahlan yang berasal dari Jawa. Ahmad Dahlan adalah seorang anak yang sangat rajin belajar dan menghafal. Pada satu hari terlepaslah kata-kata dari ayahnya, Sheikh Muhammad Zain, “Ahmad, mu malas belajar nanti mu aku beri air kencing kawanmu Ahmad Dahlan”.

Kata-kata itu sangat berkesan bagi Ahmad al-Fathani, maka bertekadlah ia meninggalkan Mekah untuk mencari ilmu pengetahuan. Tujuan pertamanya adalah ke Baitulmaqdis.

Belajar di BaitulmaqdisDi Baitulmaqdis, dia telah belajar ilmu kedoktoran/ilmu tabib. Menurut riwayat bahawa Syeikh Ahmad al-Fathanilah orang Melayu yang pertama sekali mahir ilmu tabib dan mendapat pendidikan khas di bidang itu yang berlainan dengan tabib-tabib tradisional di dunia Melayu. Sebagai bukti dari cerita ini dapat kita telaah dengan saksama melalui kitabnya berjudul Thaiyibul Ihsan fi Thibbil Insan.

Sekitar dua tahun lamanya dia menetap di Baitulmaqdis, dia kembali ke Mekah. Dalam masa dua tahun itu pula beliau sempat belajar ilmu-ilmu yang lain, selain ilmu yang disebutkan tersebut, terutama ilmu-ilmu agama. Tentunya beliau telah belajar kepada ulama-ulama di Baitulmaqdis itu.

Selama di Baitulmaqdis beliau bersahabat dengan Saiyid Yusuf an-Nahbani, seorang pengarang pelbagai kitab, di antaranya Al-Anwarul Muhammadiyah yang terkenal itu.

Setelah beliau kembali ke Mekah, maka terkejutlah kedua-dua orang tuanya kerana dalam amalannya sehari-hari, tidak menampakkan bahawa anak yang dikasihinya itu sebagai seorang ulama.

Dilihatnya hanyalah mahir dalam membuat berjenis-jenis ubat seumpamanya makjun dan yang sejenisnya. Sekali lagi ayahnya memaksanya supaya memperdalam pengetahuan agama Islam sebagaimana ulama-ulama tua-tua Fathani Darussalam zaman lampau, antaranya seperti Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Berhijrah ke MesirMulai saat itu, bertekad pula Sheikh Ahmad al-Fathani meninggalkan Mekah. Tujuannya adalah ke Mesir kerana diketahuinya bahawa Mesir merupakan pusat ilmu pengetahuan keislaman dengan kemegahan Al-Azharnya, yang menurut beliau memakai istilah Masjid Jami’ Al-Azhar.

Sewaktu beliau akan berangkat meninggalkan Mekah, keluarlah kata-kata beliau di hadapan kedua-dua orang tuanya dan juga di hadapan keluarga-keluarganya, bahawa beliau tidak akan berpakaian lebih daripada sehelai dan tidak akan memakai serban yang berekor panjang sebelum menjadi seorang ulama besar yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu.

Maka berangkatlah ia ke Mesir dengan penuh tekad dan tawakal tanpa membawa wang yang banyak. Tidak akan berlebihan kalau diceritakan di sini bahawa beliau ke Mesir tidak menaiki kenderaan berupa apa pun. Pemergian semua ditempuh dengan berjalan kaki dan berenang di Sungai Nil dengan menjunjung sebuah kitab suci al-Quran di kepalanya.

Selama belajar di Mesir, beliau memang benar-benar mempunyai sehelai baju yang berwarna putih, sehelai serban dan sehelai kain untuk bersalin. Bajunya itu dicuci setiap dua hari sekali. Hingga beliau selesai belajar di Masjid Jami’ Al-Azhar, baju itu juga yang dipakai dibawa ke Mekah yang banyak tampalannya.

Diriwayatkan bahawa selama belajar itu beliau tidak lebih dari makan roti yang dibelah empat untuk setiap harinya. Seperempat untuk makan siang, seperempat pula untuk makan malam, dan separuhnya disedekahkan kepada pelajar-pelajar yang tidak mempunyai suatu apa pun seperti beliau.

Ada pun roti itu beliau peroleh hasil sedekah daripada murid-muridnya di Mesir, kerana beliau juga mengajar walaupun masih belajar. Sekali-sekali beliau juga dapat sedekah pisang embun daripada beberapa orang hartawan.

Sheikh Ahmad al-Fathani adalah orang yang pertama yang berasal dari Asia Tenggara yang belajar di Mesir. Menurut kitab Nasyrun Naur waz Zahar lagi menyebut bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani tinggal di Mesir selama tujuh tahun, di sana juga beliau bekerja sebagai pentashih kitab-kitab.

Setelah beliau tamat belajar di Mesir, lalu mengajar di Mekah, ketika itulah para murid dan kadernya beliau suruh pula melanjutkan pelajaran ke Mesir.

PenutupKelahiran Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani adalah merupakan matahari terbit setelah kegelapan malam, bahawa adalah cahaya terang bagi warga Fathani Darus Salam, kerana beliau dapat dikenali hingga di peringkat antarabangsa.

Beliau dikenali bukan hanya dalam bidang sempit sebagai seorang ulama Islam tradisional sahaja, bahkan dalam bidang luas dengan pelbagai bidang yang bersifat umum. Bahkan beliau sebagai pembangkit gerakan politik sekalian ulama di dunia Melayu/Asia Tenggara.

 

SUMBER:

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0519&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm

Daud al-Fathani tokoh Tarekat Syathariyah


Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah
Ketokohan Sheikh Daud al-Fathani dalam bidang fiqh diperakui oleh semua ulama di Asia Tenggara yang memahami dan mengkaji sejarah Islam di rantau ini.

Demikian juga ketokohannya dalam bidang usuluddin, tauhid dan ilmu kalam yang kiranya tidak perlu dijelaskan lagi.

Ketokohan beliau dalam bidang tasauf serba ringkas telah disentuh penulis sebelum ini. Juga dibicarakan dengan mendalam dalam buku berjudul Perkembangan Ilmu Tasauf (Jilid 1). Namun begitu, masih belum dianggap lengkap dan sempurna sekiranya tidak dibicarakan ketokohannya dalam orde Tarekat Syathariyah, yang mana adalah salah seorang Sheikh Mursyid Kamil Mukammilnya.

Setahu penulis bahawa di Asia Tenggara tercatat dua orang sahaja ulama tokoh besar orde tarekat ini yang terkenal. Mereka ialah Sheikh Abdur Rauf al-Fanshuri dan Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Murid Sheikh Abdur Rauf al-Fanshuri bernama Sheikh Burhanuddin Ulakan menyebarkan Tarekat Syathariyah itu ke Pariaman, Minangkabau.

Bahawa pada suatu masa dahulu tarekat ini pernah memegang peranan yang terpenting dalam dakwah Islamiah di Asia Tenggara. Bahkan ia adalah satu orde tarekat yang terbesar pengikutnya di Asia Tenggara sebelum masuknya Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah.

Syathariyah berkembang di Pulau Jawa, yang terbesar pengikutnya di Cerebon, Jawa Barat. Penyebarnya yang terkenal ialah Sheikh Abdul Muhyi Pamijahan, murid Sheikh Abdul Rauf al-Fansuri iaitu Sheikh Abdul Malik (Tok Pulau Manis) Terengganu, Sheikh Yusuf Tajul Khalwati, semuanya adalah murid Sheikh Abdur Rahman al-Fansuri.

Di mana sahaja Tarekat Syathariyah dikembangkan di zaman mutakhir iaitu dimulai akhir abad ke 18 hingga ke abad ini, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani tetap dikenal dan disebut namanya.

Salah seorang muridnya mengenai Tarekat ini seumpama Sheikh Zainuddin Sumbawa. Nama sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani lebih bersemi di hati umat Islam pengikut Tarekat Syathariyah di negeri-negeri di Alam Melayu, bahkan sampai-sampai ke Campa dan Burma. Salasilah tarekat ini di Asia Tenggara ini banyak bersambung dengan Sheikh Daud bin Abdullah al-Fahthani.

Daripada Sheikh Daud al-Fathani dikenal pula ulama besar yang berasal dari Patani sebagai khalifah-khalifah Mursyid Tarekat Syathariyah seperti Sheikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fatani, Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani, Sheikh Ismail bin Abdul Qadir bin Mustafa al-Fatani dan lain-lain.

Tata cara berzikir pula yang disalin dari naskhah tulisan tangan Sheikh Daud al-Fathani adalah sebagai berikut:

“Duduk bersila menghadap ke arah kiblat. Kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut. Mata dipejamkan. Setelah itu diawali dengan lafaz ‘Laa’ dari bawah susu sebelah kiri, yang terletak hati ‘sanubari’, qasadnya ialah menarikkan pada hati sanubari daripada ‘aghyar dan maa siwallaahi Taala’.

Ditarik terus hingga memanjang bunyi lafaz ‘Laa’ hingga sampai ke bahu sebelah kanan, terus dilemparkan dengan lafaz ‘ilaaha’ dengan meniatkan bahawa melemparkan sekelian yang tersebut ke belakang.

Sesudah itu lalu lafaz ‘illa’ di atas bahunya yang kanan. Terakhir sekali memukulkan lafaz ‘Allah’ dengan sekeras-kerasnya ke dalam hati. Demikianlah zikir pada setiap kalinya, bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dengan memuji kepada Allah telah talkinkan zikir Syathariyah ini serta dengan baiahnya dan ‘Labsul Khirqati’ dan kaedah yang tersebut itu oleh faqir ilallahi Taala Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani……”.

Sheikh Daud bin Abdullah al- Fatani berpendapat bahawa pimpinan seorang sheikh Mursyid sangat penting, beliau menulis sebagai berikut :

“Ketahuilah! Kadang-kadang seorang Salik yang belajar itu melihat bahawa tiada sesuatu jalan untuk sampai kepada Allah, dia ragu dengan bermacam-macam amalan yang sangat banyak. Kadang-kadang dia tercengang dengan banyak ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya. Apabila murid yang Salik itu mempunyai sheikh yang Arif Billah (Ahlil Hakikat), maka hendaklah dia kembali kepada sheikhnya dan berpegang teguh atas petunjuknya”.

Dalam bahagian lain beliau menulis: “Dan dengan benar orang yang berzikir iaitu benar murid serta sheikhnya sampai ia pada Martabat Siddiqiyah, hendaklah ia mengemukakan apa-apa yang terlintas di hatinya dari perkara yang jahat dan yang baik.

Berkata sebahagian orang yang arif: “Tiada syarat sheikh itu mengetahui dan melihat atas batin murid, tetapi sebahagian dari syarat murid ialah bahawa memberitahu kepada sheikhnya sekelian yang terlintas pada hatinya…”.

Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani menulis selanjutnya: “Bahawa dia (sheikh) adalah penolongnya dari pertolongan Nabi Muhammad s.a.w. Selamanya berhadap ke hadrat Tuhannya, apabila dikerjakan maka limpah pertolongan Ilahiyah daripada Allah pada hati penghulu kita dan dari hati penghulu kita – Nabi Muhammad s.a.w -kepada sekelian hati pada sheikh (Masyaikh), dari satu kepada satu sampai kepada hati yang melakukan zikir. Bahawa yang demikian itu menjadi pertolongan dan pemberian Allah”.

Perlu diketahui oleh setiap penganut tarekat, terutama Tarekat Syathariyah adalah mengenai adabnya. Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani mengatakan bahawa adab zikir itu terbahagi kepada tiga iaitu:

a. Adab sebelum melakukan zikir.

b. Adab ketika berzikir.

c. Adab setelah berzikir.

Keterangan Sheikh Daud yang diringkaskan oleh penulis daripada kitab Dyiaa’ul Murid mengenai adab-adab berzikir adalah sebagai berikut:

a. Adab sebelum melakukan zikir

1. Taubat nasuha, iaitu taubat daripada sesuatu yang tidak memberi faedah kepada agama yang tersalah dari perkataan, perbuatan dan kehendak yang tidak muafakat dengan syarak.

2. Suci badan daripada hadas-hadas besar dan hadas kecil dan kekotoran pada tubuh dan pakaian. Hendaklah mandi dan mengambil air sembahyang serta membersihkan pakaiannya.

3. Mengharumkan pakaian dengan bau-bauan dan menyucikan mulut dengan bersugi (siwak).

4. Dengan niat menegakkan perintah Allah bukan kerana lainnya kerana mengambil faedah dunia dan keinginan hawa nafsu.

5. Membesarkan Allah. Ketika menyebut Allah terasa benar akan kebesaran dan kehebatan-Nya.

b. Adab ketika berzikir

Adapun adab yang dituntut ketika berzikir itu lima belas perkara, iaitu :

1) Hendaklah dia duduk di tempat yang suci seperti duduk dalam sembahyang bagi orang yang mubtadi, duduk bersila bagi orang yang muntahi.

2) Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut.

3) Menghadap ke kiblat kalau dia berzikir seorang diri, jika berjemaah hendaklah membuat lingkaran keliling.

4) Memakai wangi-wangian di tempat duduknya kerana tempat berzikir adalah tidak sunyi daripada Malaikat dan jin yang beriman.

5) Berkekalan ikhlas iaitu semata-mata kerana perintah Allah bukan kerana lainnya.

6) Benar zikirnya pada zahir dan batin hingga bersamaan antara keduanya. Juga benar hati terhadap sheikhnya pada zahir dan batin.

7) Sedapat-dapatnya hendaklah sekelian yang dimakan dan yang dipakai adalah halal.

8) Duduk di tempat yang kelam iaitu antara terang dan gelap.

9) Memejamkan mata.

10) Menghadirkan makna zikirnya setiap kali mengucapkannya.

11) Dinafikan tiap-tiap yang maujud pada hatinya selain daripada Allah.

12) Diucapkan dengan nyaring (jahar).

13) Dengan kuat yang sempurna. Iaitu ditarikkan dari tengah kepala hingga ke anak jarinya.

14) Terkenang kepada sheikhnya.

15) Menjauhkan lafaz yang lahan yang mengubahkan maknanya.

c. Adab selepas berzikir

Adapun adab kemudian daripada zikir itu lima perkara:

1) Menahan nafas beberapa kali kerana yang demikian itu lebih cepat menerangkan hati dan membukakan hijab (dinding), dan memutuskan khuatir nafas dan syaitan.

2) Jangan meminum air selepas dari berzikir hingga berselang beberapa saat, kerana zikir itu bersifat panas, rindu dan menaikkan kegemaran kepada yang diingat (Allah) inilah tujuan zikir, sedangkan minum itu memadamkan yang demikian itu. Juga kalau minum adalah bertentangan dengan ilmu kedoktoran kerana boleh mengakibatkan penyakit muntah.

3) Diam beberapa ketika sesudah berzikir serta dengan khusyuknya. Perkara ini ulama membahagikannya kepada tiga adab iaitu :

a. Seakan-akan dia berhadap dengan Tuhannya, bahawa Tuhannya melihat kepadanya.

b. Mengheningkan cipta (menumpukan fikiran) seakan-akan sehelai roma pun tidak bergerak seumpama kucing tatkala mengintai tikus.

c. Menafikan sekalian khuatir dan melaksanakan zikir itu di dalam hati.

4)Meniatkan bagi wirid zikir. Mudah-mudahan menghidupkan hati sehingga tercapai cahaya makrifatullah sehingga diperolehinya sekalian sifat kamalat (kesempurnaan) seumpama zuhud dan lain-lain.

5) Mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah. Bahawa Allah telah memudahkannya melakukan suruhan-Nya dengan mengucap istighfar daripada taqsir yang hasil daripadanya tiga kali, seperti katanya: “Aku memohon pengampunan dari Allah dari segala taqsirku pada ibadatku sebilang-bilang nafasku”.

Nama-nama kalimah nafi dan isbat

Sebagaimana telah dijelaskan bahawa sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani adalah tokoh sufi Tarekat Syathatiyah. Salah satu karya tulisan beliau tentang tersebut dapat dilihat melalui kitab Dhiyaa’ul Murid.

Bahagian terakhir karyanya itu beliau tulis nama-nama kalimah Laa ilahaa illallah. Dalam kitab Jawi yang lain dari kitab Dhiyaa’ul Murid tidak membicarakan hal ini. Oleh itu, penulis salin seringkasnya mudah-mudahan menambah keghairahan memperbanyak bacaan zikir Laa ilaaha illallah (nafi dan isbat) yang sangat dianjurkan oleh ahli warak dan Salihin.

Menurut Sheikh Daud al-Fathani kalimah Laa ilaaha illallah itu mempunyai banyak nama yang disebut dalam kitab suci al-Quran, sebahagiannya penulis nyatakan seperti berikut :

1.Kalimah takwa, dalam surah al-Fath ayat 26. Maksudnya: Dan biasakanlah mereka itu dengan takwa. Takwa tersebut adalah La ilaaha illallah.

2.Kalimah Thaiyibah dalam surah Ibrahim ayat 24. Maksudnya: Allah telah membanding seumpama kalimat yang baik iaitu La ilaaha illallah seperti pohon kayu yang baik asalnya terhunjam pada bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit.

3.Kalimah Sabit dalam surah Ibrahim ayat 27. Maksudnya: Allah telah menetapkan sekalian orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap dalam hidup di dunia dan akhirat iaitu perkataan Laa ilaaha illallah.

Banyak lagi yang ditulis oleh Sheikh Daud al-Fathani dalam tulisannya yang tidak dapat disenaraikan semuanya. Antara lain-lain yang secara ringkasnya adalah berikut :

4.Kalimatul ‘Ulya dalam surah at-Taubah ayat 40.

5.Kalimah Stabat dalam surah Muhammad ayat 19.

6.Kalimah Husna dalam surah Yunus ayat 26.

7.Kalimah ‘Adli dalam surah an-Nahl ayat 90.

8.Kalimah Istiqamah dalam surah Fussilat ayat 30.

9.Kalimah ‘Ahdi dalam surah Maryam ayat 87.

10.Kalimah Maqalid dalam surah Zumar ayat 63.

11.Kalimah Tasydid dalam surah al-Ahzab ayat 70.

12.Kalimah Haq dalam surah az-Zukhruf ayat 86.

13.Kalimah Shiratal Mustaqim dalam surah al-An’am ayat 15.

14.Kalimah Sidqi dalam surah az-Zumar ayat 33.

15.Kalimah Iman dinamakan juga Kalimatul Khulud fi Jannah. Sabda Nabi Muhammad s.a.w bermaksud: Barangsiapa yang adalah pada penghabisan perkataannya Laa ilaaha illallah hal keadaannya suci hatinya lagi jernih daripada hatinya, masuk syurga itu bersama-sama orang-orang yang mendapat kemenangan tiada terdahulu seksa.

16.Kalimatus Ishmati wan Najah

Sabda nabi Muhammad s.a.w yang bermaksud: “Apabila mereka mengatakan Laa ilaaha illallah terpelihara daripadaku darah dan hartanya.”

17.Kalimatu Miftahil Jannah iaitu Laa ilaaha illallah.

18.Kalimatu Stamanil Jannah iaitu Laa ilaaha illallah.

19.Kalimatul Ikhlas iaitu Laa ilaaha illallah.

20.Kalimatu Da’watil Haq iaitu Laa ilaaha illallah.

21.Kalimatu ‘Urwatil wustqa iaitu Laa ilaaha illallah.

22.Dan lain-lain.

Kesimpulannya masih banyak amalan Sheikh Daud al-Fathani yang tidak dapat dibicarakan keseluruhannya, yang tentunya amalan wirid beliau sangat banyak. Di antara yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah membaca selawat Dalailaul Khairat dan lain-lain.

 

SUMBER:

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0303&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm

Tokoh Sunnah: Salahuddin al-Ayyubi


(Petikan dari Abul Hassan ali Nadawi, Saviors of Islamic Spirit)

Salahuddin dibesarkan sama seperti anak-anak orang Kurd biasa (Poole, 1914). Pendidikannya juga seperti orang lain, belajar ilmu-ilmu sains di samping seni peperangan dan mempertahankan diri. Tiada siapapun yang menjangka sebelum ia menguasai Mesir dan menentang tentera Salib bahawa anak Kurd ini suatu hari nanti akan merampas kembali Palestin dan menjadi pembela akidah Islamiah yang hebat. Dan tiada siapa yang menyangka pencapaiannya demikian hebat sehingga menjadi contoh dan perangsang memerangi kekufuran sehingga ke hari ini.

Stanley Lane Poole (1914) seorang penulis Barat menyifatkan Salahuddin sebagai anak seorang governor yang memilliki kelebihan daripada orang lain tetapi tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda ia akan menjadi orang hebat pada masa depan. Akan tetapi ia menunjukkan akhlak yang mulia.

Walau bagaimana pun Allah telah mentakdirkannya untuk menjadi pemimpin besar pada zamannya dan Allah telah menyediakan dan memudahkan jalan-jalannya untuk bakal pemimpin agung itu. Ketika ia menjadi tentera Al-Malik Nuruddin, sultan Aleppo, ia diperintahkan untuk mara ke Mesir. Pada masa itu Mesir diperintah oleh sebuah kerajaan Syi’ah yang tidak bernaung di bawah khalifah. Kadi Bahauddin bin Shaddad, penasihat utama Salahuddin telah menulis bahawa Salahuddin sangat berat dan memaksa diri untuk pergi ke Mesir bagaikan orang yang hendak di bawa ke tempat pembunuhan (Kadi Bahauddin, 1234). Tetapi itulah sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan firman Allah, “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu” (Al-Baqarah:216)

Pertukaran Hidup Salahuddin

Apabila Salahuddin menguasai Mesir, ia tiba-tiba berubah. Ia yakin bahawa Allah telah mempertanggungjawabkan kepadanya satu tugas yang amat berat yang tak mungkin dapat dilaksanakan jika ia tidak bersungguh-sungguh. Bahauddin telah menuliskan dalam catatannya bahawa Salahuddin sebaik-baik sahaja ia menjadi pemerintah Mesir, dunia dan kesenagannya telah lenyap dari pandangan matanya. Dengan hati yang rendah dan syukur kepada Allah ia telah menolak godaan-godaan dunia dan segala kesenangannya (Kadi Bahauddin,1234).

Bahkan Stanley Lane Poole(1914) telah menuliskan bahwa Salahuddin mengubah cara hidupnya kepada yang lebih keras. Ia bertambah wara’ dan menjalani hidup yang lebih berdisiplin dan sederhana. Ia mengenepikan corak hidup senang dan memilih corak hidup “Spartan” yang menjadi contoh kepada tenteranya. Ia menumpukan seluruh tenaganya untuk satu tujuan iaitu untuk membina kekuasaan Islam yang cukup kuat untuk menghalau orang kafir dari tanah air Islam. Salahuddin pernah berkata, “Ketika Allah menganugerahkan aku bumi Mesir, aku yakin Dia juga bermaksud Palestin untukku. Ini menyebabkan ia menjuarai perjuangan Islam. Sehubungan dengan ia telah menyerahkan dirinya untuk jalan jihad.

Semangat Jihadnya

Fikiran Salahuddin sentiasa tertumpu kepada jihad di jalan Allah. Kadi Bahauddin telah mencatatkan bahawa semangat Salahuddin yang berkobar-kobar untuk berjihad menentang tentera Salib telah menyebabkan jihad menjadi tajuk perbincangan yang paling digemarinya. Ia sentiasa meluahkan seluruh tenaganya untuk memperkuat pasukan tenteranya, mencari mujahid-mujahid dan senjata untuk tujuan berjihad. Jika ada sesiapa yang bercakap kepadanya berkenaan jihad ia akan memberikan sepenuh perhatian. Sehubungan dengan ini ia lebih banyak di dalam khemah perang daripada duduk di istana bersama sanak keluarga. Siapa sahaja yang menggalakkannya berjihad akan mendapat kepercayaannya.

Siapa sahaja yang memerhatikannya akan dapat melihat apabila ia telah memulakan jihad melawan tentera salib ia akan menumpukan seluruh perhatiannya kepada persiapan perang dan menaikkan semangat tenteranya. Dalam medan peperangan ia bagaikan seorang ibu yang garang kehilangan anak tunggal akibat dibunuh oleh tangan jahat. Ia akan bergerak dari satu hujung medan peperangan ke hujung yang lain untuk mengingatkan tenteranya supaya benar-benar berjihad di jalan Allah semata-mata. Ia juga akan pergi ke seluruh pelosok tanah air dengan mata yang berlinang mengajak manusia supaya bangkit membela Islam.

Ketika ia mengepung Acre ia hanya minum, itupun selepas dipaksa oleh doktor peribadinya tanpa makan. Doktor itu berkata bahawa Salahuddin hanya makan beberapa suap makanan semenjak hari Jumaat hingga Isnin kerena ia tidak mahu perhatiannya kepada peperangan terganggu. (Kadi Bahauddin, 1234)

Peperangan Hittin

Satu siri peperangan yang sengit telah berlaku antara tentera Salahuddin dengan tentera Salib di kawasan Tiberias di kaki bukit Hittin. Akhirnya pada 24 Rabiul-Akhir, 583 H, tentera Salib telah kalah teruk. Dalam peperangan ini Raja Kristian yang memerintah Palestin telah dapat di tawan beserta adiknya Reginald dari Chatillon. Pembesar-pembesar lain yang dapat ditawan ialah Joscelin dari Courtenay, Humphrey dari Toron dan beberapa orang ternama yang lain. Ramai juga tentera-tentera Salib berpangkat tinggi telah tertawan. Stanley Lane-Poole menceritakan bahawadapat dilihat seorang tentera Islam telah membawa 30 orang tentera Kristian yang ditawannya sendiri diikat dengan tali khemah. Mayat-mayat tentera Kristian bertimbun-timbun seperti batu di atas batu di antara salib-salib yang patah, potongan tangan dan kaki dan kepala-kepala manusia berguling seperti buah tembikai.Dianggarkan 30,000 tentera Kristian telah mati dalam peperangan ini. Setahun selepas peperangan, timbunan tulang dapat dilihat memutih dari jauh.

Kecintaan Salahuddin kepada Islam

Peperangan Hittin telah menyerlahkan kecintaan Salahuddin kepada Islam. Stanley Lane-Poole menulis bahawa Salahuddin berkhemah di medan peperangan semasa peperanggan Hittin. Pada satu ketika setelah khemahnya didirikan diperintahkannya tawanan perang dibawa ke hadapannya. Maka dibawalah Raja Palestin dan Reginald dari Chatillon masuk ke khemahnya. Dipersilakan sang Raja duduk di dekatnya. Kemudian ia bangun pergi ke hadapan Reginald lalu berkata, “Dua kali aku telah bersumpah untuk membunuhnya. Pertama ketika ia bersumpah akan melanggar dua kota suci dan kedua ketika ia menyerang jamaah haji. Ketahuilah aku akan menuntut bela Muhammat atasnya”. Lalu ia menghunuskan pedangnya dan memenggal kepala Reginald. Mayatnya kemudian dibawa keluar oleh pengawal dari khemah.

Raja Palestin apabila melihat adiknya dipancung, ia mengeletar kerana menyangka gilirannya akan tiba. Tetapi Salahuddin menjamin tidak akan mengapa-apakannya sambil berkata, “Bukanlah kelaziman seorang raja membunuh raja yang lain, tetapi orang itu telah melanggar segala batas-batas, jadi terjadilah apa yang telah terjadi”.

Tindakan Salahuddin adalah disebabkan kebiadaban Reginald kepada Islam dan Nabi Muhammad. Kadi Bahauddin bin Shaddad, penasihat kepercayaan Salahuddin mencatatkan bila jemaah haji dari Palestin diserang dicederakan tanpa belas kasihan oleh Reginald, di antara tawanannya merayu supaya mereka dikasihani. Tetapi Reginald dengan angkuhnya mengatakan, “Mintalah kepada nabi kamu , Muhammad, untuk menyelematkan kamu”. Apabila ia mendapat berita ini ia telah berjanji akan membunuh Reginald dengan tangannya sendiri apabila ia dapat menangkapnya.

Menawan Baitul Muqaddis

Kemenangan peperangan Hittin telah membuka jalan mudah kepada Salahuddin untuk menawan Baitul Muqaddis. Kadi Bahauddin telah mencatatkan bahawa Salahuddin sangat-sangat berhajat untuk menawan baitul Muqaddis hinggakan bukitpun akan mengecut dari bebanan yang dibawa di dalam hatinya.

Pada hari Jumaat, 27 Rajab, 583H, iaitu pada hari Isra’ Mi’raj, Salahuddin telah memasuki banda suci tempat Rasulullah saw. naik ke langit. Dalam catatan Kadi Bahauddin ia menyatakan inilah kemengan atas kemengangan. Ramai orang yang terdiri dari ulama, pembesar-pembesar, peniaga dan orang-orang biasa datang meraikan gembira kemenangan ini. Kemudiannya ramai lagi orang datang dari pantai dan hampir semua ulama-ulama dari Mesir dan Syria datang untuk mengucapkan tahniah kepada Salahuddin. Boleh dikatakan hampir semua pembesar-pembesar datang. Laungan “Allahhu Akbar” dan “Tiada tuhan melainkan Allah” telah memenuhi langit. Selepas 90 tahun kini sembahyang Jumaat telah diadakan semula di Baitul Muqaddis. Salib yang terpampang di ‘Dome of Rock’ telah diturunkan. Betapa hebatnya peristiwa ini tidak dapat digambarkan. Hanya Allah sahaja yang tahu betapa hebatnya hari itu.

Salahuddin yang Penyayang

Sifat penyayang dan belas kasihan Salahuddin semasa peperangan ini sangat jauh berbeza daripada kekejaman musuh Kristiannya. Ahli sejarah Kristian pun mengakui hal ini. Lane-Poole mengesahkan bahwa kebaikan hati Salahuddin telah mencegahnya daripada membalas dendam. Ia telah menuliskan yang Salahuddin telah menunjukkan ketiggian akhlaknya ketika orang-orang Kristian menyerah kalah. Tenteranya sangat bertanggungjawab, menjaga peraturan di setiap jalan, mencegah segala bentuk kekerasan hinggakan tiada kedengaran orang-orang Kristian dipersalah-lakukan. Semua jalan keluar-masuk ke Baitul Muqaddis di tangannya dan seorang yang amanah telah dilantik di pintu Nabi Daud untuk menerima wang tebusan daripada orang-orang Kristian yang ditawan.

Lane-Poole juga telah menuliskan bahawa Salahuddin telah mengatakan kepada pegawainya, “Adikku telah membuat infak, Padri besar pun telah benderma. Sekarang giliranku pula”. Lalu ia memerintahkan pegawainya mewartakan di jalan-jalan Jerusalem bahawa sesiapa yang tidak mampu membayar tebusan boleh dibebaskan. Maka berbondong-bondonglah orang keluar dari pintu St. Lazarus dari pagi hingga ke malam. Ini merupakan sedekah Salahuddin kepada orang miskin tanpa mengidar bilangan mereka.

Selanjutnya Lane-Poole menuliskan bagaimana pula tindak-tanduk tentera Kristian ketika menawan Baitul Muqaddis kali pertama pada tahun 1099. Telah tercatat dalam sejarah bahawa ketika Godfrey dan Tancred menunggang kuda di jalan-jalan Jerusalem jalan-jalan itu ‘tersumbat’ dengan mayat-mayat, orang-orang Islam yang tidak bersenjata disiksa, dibakar dan dipanah dari jarak dekat di atas bumbung dan menara rumah-rumah ibadah. Darah yang membasahi bumi yang mengalir dari pembunuhan orang-orang Islam secara beramai-ramai telah mencemarkan kesucian gereja di mana sebelumnya kasih sayang sentiasa diajarkan. Maka sangat bernasip baik orang-orang Kristian apabila mereka dilayan dengan baik oleh Salahuddin.

Lane-Poole juga menuliskan, jika hanya penaklukan Jerusalem sahaja yang diketahui mengenai Salahuddin, maka ia sudah cukup membuktikan dialah seorang penakluk yang paling penyantun dan baik hati di zamannya bahkan mungkin di sepanjang zaman.

Perang Salib Ketiga

Perang Salib pertama ialah kejatuhan Palestin kepada orang-orang Kristian pada tahun 1099 (490H) manakal yang kedua telah dimenangi oleh Salahuddin dalam peperangan Hittin pada tahun 583H (1187M) di mana beberapa hari kemudian ia telah menawan Baitul Muqaddis tanpa perlawanan. Kekalahan tentera Kristian ini telah menggegarkan seluruh dunia Kristian. Maka bantuan dari Eropah telah dicurahkan ke bumi Palestin. Hampir semua raja dan panglima perang dari dunia Kristian sepertiFredrick Barbossa raja Jerman, Richard The Lion raja England, Philips Augustus raja Perancis, Leopold dari Austria, Duke of Burgundy dan Count of Flanders telah bersekutu menyerang Salahuddin yang hanya dibantu oleh beberapa pembesarnya dan saudara maranya serta tentaranya untuk mempertahankan kehormatan Islam. Berkat pertolongan Allah mereka tidak dapat dikalahkan oleh tentera bersekutu yang besar itu.

Peperangan ini berlanjutan selama 5 tahun hingga menyebabkan kedua belah pihak menjadi lesu dan jemu. Akhirnya kedua belah pihak bersetuju untuk membuat perjanjian di Ramla pada tahun 588H. Perjanjian ini mengakui Salahuddin adalah pengusa Palestin seluruhnya kecuali bandar Acra diletakkan di bawah pemerintahan Kristian. Maka berakhirlah peperangan Salib ketiga.

Lane-Poole telah mencatatkan perjajian ini sebagai berakhirnya Perang Suci yang telah berlajutan selama 5 tahun. Sebelum kemenangan besar Hittin pada bulan Julai, 1187M, tiada satu inci pun tanah Palestin di dalam tangan orang-orang Islam. Selepas Perjanjian Ramla pada bulan September, 1192M, keseluruhanya menjadi milik mereka kecuali satu jalur kecil dari Tyre ke Jaffa. Salahuddin tidak ada rasa malu apapun dengan perjanjian ini walaupun sebahagian kecil tanah Palestin masih di tangan orang-orang Kristian. Atas seruan Pope, seluruh dunia Kristian telah mengangkat senjata. Raja England, Perancis, Sicily dan Austria serta Duke of Burgundy, Count of Flanders dan beratus-ratus lagi pembesar-pembesar telah bersekutu membantu Raja dan Putra Mahkota Palestin untuk mengembalikan kerajaan Jerusalem kepada pemerintahan Kristian. Walau bagaimana pun ada raja yang mati dan ada yang balik dan sebahagian pembesar-pembesar Kristian telah terkubur di Tanah Suci itu, tetapi Tanah Suci itu masih di dalam tangan Salahuddin.

Selanjutnya Lane-Poole mencatatkan, seluruh kekuatan dunia Kritian yang telah ditumpukan dalam peperangan Salib ketiga tidak mengoyangkan kekuatan Salahuddin. Tenteranya mungkin telah jemu dengan peperangan yang menyusahkan itu tetapi mereka tidak pernah undur apabila diseru untuk menjualkan jiwa raga mereka di jalan Tuhan. Tenteranya yang berada jauh di lembah Tigirs di Iraq mengeluh dengan tugas yang tidak henti-henti, tetapi ketaatan mereka yang tidak pernah berbelah bagi. Bahkan dalam peperangan Arsuf, tenteranya dari Mosil (sebuah tempat di Iraq) telah menunjukkan ketangkasan yang hebat. Dalam peperangan ini, Salahuddin memang boleh memberikan kepercayaan kepada tentera-tenteranya dari Mesir, Mesopotamia, Syria, Kurds, Turkmans, tanah Arab dan bahkan orang-orang Islam dari mana-mana sahaja. Walaupun mereka berlainan bangsa dan kaum tetapi Salahuddin telah dapat menyatukan mereka di atas jalan Tuhan daripada mula peperangan pada tahun 1187 hinggalah berakhirnya pada tahun 1192.

Lane-Poole juga menuliskan dalam peperangan ini Salahuddin sentiasa syura. Ia mempunyai majlis syura yang membuat keputusan-keputusan ketenteraan. Kadang-kadang majlis ini membatalkan keputusan Salahuddin sendiri. Dalam majlis ini tiada siapa yang mempunyai suara lebih berat tiada siapa yang lebih mempengaruhi fikiran Salahuddin. Semuanya sama sahaja. Dalam majlis itu ada adiknya, anak-anaknya, anak saudaranya, sahabat-sahabat lamanya, pembesar-pembesar tentera, kadi, bendahari dan setiausaha. Semuanya mempunyai sumbangan yang sama banyak dalam membuat keputusan. Pendeknya semuanya menyumbang dalam kepakaran masing-masing. Walau apa pun perbincangan dan perdebatan dalam majlis itu, mereka memberikan ketaatan mereka kepada Salahuddin.

Wafatnya Salahuddin

Pada hari Rabu, 27 Safar, 589H, pulanglah Salahuddin ke rahmatullah selepas berhempas pulas mengembalikan tanah air Islam pada usia 57 tahun. Bahauddin bin Shaddad, penasihat utama Salahuddin telah menulis mengenai hari-hari terakhir Salahuddin. Pada malam 27 Safar, 12 hari selepas ia jatuh sakit, ia telah menjadi sangat lemah. Syeikh Abu Ja’afar seorang yang wara’ telah diminta menemani Salahuddin di Istana supaya jika ia nazak, bacaan Qur’an dan syahadah boleh diperdengarkan kepadanya. Memang pada malam itu telah nampak tanda-tanda berakhirnya hayat Salahuddin. Syeikh Abu Jaafar telah duduk di tepi katilnya semenjak 3 hari yang lepas membacakan Qur’an. Dalam masa ini Salahuddin selalu pingsan dan sedar sebentar. Apabila Syeikh Au Jaafar membacakan ayat, “Dialah Allah, tiada tuhan melainkan Dia, Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata” (Al-Hasyr: 22), Salahuddin membuka matanya sambil senyum, mukanya berseri dan denga nada yang gembira ia berkata, “Memang benar”. Selepas ia mengucapkan kata-kata itu rohnya pun kembali ke rahmatullah. Masa ini ialah sebelum subuh, 27 Safar.

Seterusnya Bahauddin menceritakan Salahuddin tidak meninggalkan harta kecuali satu dinar dan 47 dirham ketika ia wafat. Tiada rumah-rumah, barang-barang, tanah, kebun dan harta-harta lain yang ditinggalkannya. Bahkan harta yang ditinggalkannya tidak cukup untuk kos pengkebumiannya. Keluarganya terpaksa meminjam wang untuk menanggung kos pengkebumian ini. Bahkan kain kafan pun diberikan oleh seorang menterinya.

Salahuddin yang Wara’

Bahauddin bin Shaddad, penasihat utama Salahuddin telah mencatatkan berkenaan kewarakan Salahuddin. Satu hari ia berkata bahawa ia telah lama tidak pergi sembahyang berjemaah. Ia memang suka sembahyang berjemaah, bahkan ketika sakitnya ia akan memaksa dirinya berdiri di belakang imam. Disebabkan sembahyang adalah ibadah utama yang diasaskan oleh Rasulullah saw, ia sentiasa mengerjakan sembahyang sunnat malam. Jika disebabkan hal tertentu ia tidak dapat sembahyang mala, ia akan menunaikannya ketika hampir subuh. Bahauddin melihatnya sentiasa sembahyang di belakang imam ketika sakitnya, kecuali tiga terakhir di mana ia telah tersangat lemah dan selalu pingsan. Tetapi ia tidak pernah tinggal sembahyang fardhu.Ia tidak pernah membayar zakat kerana ia tidak mempunyai harta yang cukup nisab. Ia sangat murah hati dan akan menyedekahkah apa yang ada padanya kepada fakir miskin dan kepada yang memerlukan hinggakan ketika wafatnya ia hanya memiliki 47 dirham wang perak dan satu dinar wang emas. Ia tidak meninggalkan harta.

Bahauddin juga mencatatkan bahawa Salahuddin tidak pernah meninggalkan puasa Ramadhan kecuali hanya sekali apabila dinasihatkan oleh Kadi Fadhil. Ketika sakitnya pun ia berpuasa sehinggalah doktor menasihatkannya dengan keras supaya berbuka. Lalu ia berbuka dengan hati yang berat sambil berkata, “Aku tak tahu bila ajal akan menemuiku”. Maka segera ia membayar fidyah.

Dalam catatan Bahauddin juga menunjukkan Salahuddin teringin sangat menunaikan haji ke Mekah tetapi ia tidak pernah berkesempatan. Pada tahun kewatannya, keinginannya menunaikan haji telah menjadi-jadi tetapi ditakdirkan.
Ia sangat gemar mendengar bacaan Qur’an. Dalam medan peperangan ia acap kali duduk mendegar bacaan Qur’an para pengawal yang dilawatnya sehingga 3 atau 4 juzu’ semalam. Ia mendengar dengan sepenuh hati dan perhatian sehingga air matanya membasahi dagunya. Ia juga gemar mendengar bacaan hadis Rasulullah saw. Ia akan memerintahkan orang-orang yang bersamanya duduk apabila hadis dibacakan. Apabila ulama hadis datang ke bandar, ia akan pergi mendengar kuliahnya. Kadang kadang ia sendiri membacakan hadis dengan mata yang berlinang. Dalam peperangan kadang-kadang ia berhenti di antara musuh-musuh yang datang untuk mendegarkan hadis-hadis dibacakan kepadanya. Ia juga sangat berpegang teguh kepada rukun iman hinggakan ia telah mengarahkan anaknya al-Malik al-Zahir membunuh Suhrawady yang membawa ajaran sesat.

Salahuddin sangat yakin dan percaya kepada pertolongan Allah. Ia biasa meletakkan segala harapannya kepada Allah terutama ketika dalam kesusahan. Pada satu ketika ia berada di Jerusalem yang pada masa itu seolah-olah tidak dapat bertahan lagi daripada kepungan tentera bersekutu Kristian. Walaupun keadaan sangat terdesak ia enggan untuk meninggalkan kota suci itu. Malam itu adalah malam Jumaat musim sejuk. Bahaauddin mencatatkan, “Hanya aku dan Salahuddin sahaja pada masa itu. Ia menghabiskan masa malam itu dengan bersembahyang dan munajat. Pada tengah malam saya minta supaya ia berehat tetapi jawabnya, “Ku fikir kau mengantuk. Pergilah tidur sejenak”. Bila hampir subuh akupun bangun dan pergi mendapatkannya. Aku dapati ia sedang membasuh tangannya. “Aku tidak tidur semalam” katanya. Selepas sembahyang subuh aku berkata kepadanya, “Kau kena munajat kepada Allah memohon pertolongan-Nya”. Lalu ia bertanya, “Apa yang perlu ku lakukan?”

Aku menjawab, “Hari ini hari Jumaat. Engkau mandilah sebelum pergi ke masjid Aqsa. Keluarkanlah infaq dengan senyap-senyap. Apabila kau tiba di masjid, sembahyanglah dua rakaat selepas azan di tempat Rasulullah saw pernah sembahyang sebelum mi’raj dahulu. Aku pernah membaca hadis doa yang dibuat di tempat itu adalah mustajab. Oleh itu kau bermunajadlah kepada Allah dengan ucapan
“Ya Tuhanku, aku telah kehabisan segala bekalanku.
Kini aku mohon pertolongan-Mu.
Aku menyerahkan diriku kepada-Mu.
Aku yakin hanya Engkau sahaja yang boleh menolongku dalam keadaan yang genting ini”

Aku mengatakan kepadanya, “Aku sangat berharap Allah akan mengkabulkan doamu”. Lalu Salahuddin melakukan apa yang ku usulkan. Aku berada di sebelahnya ketika dahinya mencecah bumi sambil menangis hingga air matanya mambasahi janggutnya dan menitik ke tempat sembahyang. Aku tidak tahu apa yang didoakannya tetapi aku melihat tanda-tanda doanya dikabulkan sebelum hari itu berakhir. Perbalahan berlaku di antara musuh-musuh yang menatijahkan berita baik bagi kami beberapa hari kemudian. Akhirnya mereka membuka khemah-khemah mereka dan berangkat ke Ramla pada hari Isnin pagi”

Perangai Salahuddin

Siapa yang rapat dengannya mengatakan ia adalah seorang Islam yang taat kepada Allah, sangat peka kepada keadilan, pemurah, lembut hati, sabar dan tekun. Bahauddin bin bin Shaddad, penasihat utama Salahuddin telah mencatatkan ia telah memberikan masa untuk rakyat dua kali seminggu, iaitu pada hari Isnin dan Selasa. Pada masa ini ia disertai oleh pembesar-pembesar negara, ulama dan kadi. Semua orang boleh berjumpa dengannya. Ia sendiri akan membacakan aduan yang diterimanya dan mengucapkan untuk dituliskan oleh juru tulis tindakan yang perlu diambil dan terus ditandatanganinya pada masa itu juga. Ia tidak pernah membenarkan orang meninggalkannya selagi ia belum menyempurnakan hajat orang itu. Dalam masa yang sama ia sentiasa bertasbih kepada Allah.

Jika ada orang membuat aduan, ia akan mendegarkan dengan teliti dan kemudian memberikan keputusannya. Sauatu hari seorang lelaki telah membuat aduan berkenaan Taqiuddin, anak saudaranya sendiri. Dengan segera ia memanggil anak saudaranya itu dan meminta penjelasan. Dalam ketika yang lain ada orang yang membuat tuduhan kepada Salahuddin sendiri. Yang memerlukan penyiasatan. Walaupun tuduhan orang itu didapati tidak berasas, ia telah menghadiahkan orang itu sehelai jubah dan beberapa pemberian yang lain.

Ia adalah seorang yang mulia dan baik hati, lemah lembut, penyabar dan sangat benci kepada ketidak adilan. Ia sentiasa mengabaikan kesilapan-kesilapan pembantu-pembantu dan khadam-khadamnya. Jika mereka melakukan kesilapan yang memanaskan hatinya, ia tidak pernah menyebabkan kemarahannya menjatuhkan air muka mereka. Pada suatu ketika ia pernah meminta air minum, tetapi entah apa sebabnya air itu tidak diberikan kepadanya. Ia meminta sehingga lima kali lalu berkata, “Aku hampir mati kehausan”. Ia kemudian meminum air yang dibawakan kepadanya tanpa menunjukkan kemarahan. Dalam ketika yang lain ia hendak mandi selepas mengalami sakit yang agak lama. Didapatinya air yang disediakan agak panas, lalu ia meminta air sejuk. Sebanyak dua kali khadamnya menyebabkan air sejuk terpercik kepadanya. Disebabkan ia belum benar-benar sihat, ia merasa kesejukan tetapi ia hanya berkata kepada khadamnya, “Cakap sajalah kalau kau tak suka kepadaku”. Lalu khadam itu cepat-cepat minta maaf dan Salahuddin terus memaafkannya.

Bahauddin juga telah mencatatkan beberapa peristiwa yang menunjukkan sifat pemurah dan baik hati Salahuddin. Kadang-kadang kawasan yang baru ditawannya pun diberikannya kepada pengikutnya. Satu ketika ia telah berjaya menawan bandar ‘Amad. Lalu seorang perwira tentera, Qurrah Arslan, menyatakan keinginannya untuk memerintah bandar itu. Dengan senang hati ia memberikannya. Bahkan dalam beberapa ketika ia menjualkan hartanya semata-mata untuk membeli hadiah. Melihat betapa pemurahnya Salahuddin, bendaharinya selalu merahsiakan baki wang simpanan untuk digunakan semasa kecemasan. Jika ia tahu, ia akan menyedekahkan khazanah negara sehingga habis. Salahuddin pernah mengatakan ada orang baginya wang dan debu sama sahaja. “Aku tahu”, kata Bahauddin, “Ia mengatakan dirinya”.

Salahuddin tidak pernah membiarkan tetamunya meninggalkannya tanpa hadiah atau sebarang bentuk pemberian tanda penghargaan, walaupun tamunya itu seorang kafir. Raja Saida pernah melawat Salahuddin dan ia menyambutnya dengan tangat terbuka, melayannya dengan hormat dan mengambil kesempatan menerangkan Islam. Bahkan Salahuddin sentiasa mengirimkan ais dan buah-buahan kepada Richard the Lion, musuh ketatnya, ketika Raja inggeris itu sakit.

Hatinya memang sangat lembut hingga ia sangat mudah terkesan apabila melihat orang dalam kesusahan dan kesedihan. Suatu hari seorang perempuan Kristian datang mengadu kehilangan bayinya. Perempuan itu menangis dan meraung di depan Salahuddin sambil menceritakan bayinya dicuri dari khemahnya. Perempuan itu seterusnya mengatakan ia telah dimaklumkan hanya Salahuddin sahaja yang boleh mendapatkan bayi itu kembali. Hatinya tersentuh mendengar cerita perempuan itu lalu iapun turut menangis. Ia segera memerintahkan pegawai-pegawainya mencari bayi itu di pasar hamba-sahaya. Tidak lama kemudian bayi itu telah dapat dibawa kembali lalu dengan rasa gembira mendoakan kesejahteraan Salahuddin.

Bahauddin juga mencatatkan Salahuddin sangat kasihan belas kepada anak-anak yatim. Bila ia terjumpa anak-anak yatim ia akan menguruskan supaya ada orang menjadi penjaga anak itu. Kadang-kadang ia sendiri yang akan menjaga dan membesarkan anak yatim yang ditemuinya. Ia juga sangat kasihan melihat orang tua atau yang kurang upaya dan akan memberikan penjagaan yang khas kepada mereka apabila ia bertemu dengan orang sedemikian.

Kesungguhan dan Semangat

Ketika mengepung bandar Acre, Bahauddin mencatatkan bahawa Salahuddin mengidap sakit kuat yang mengebabkan beliau sangat susah untuk bangun. Meskipun demikian, ia keluar menunggang kudanya untuk memeriksa angkatan tenteranya. Bahauddin bertanya kepadanya bagaimana ia boleh menahan sakitnya. Maka Salahuddin menjawab, “Penyakit akan peninggalkanku apabila kamu menunggang kuda”.

Dalam ketika yang lain ia sebenarnya dalam keadaan yang lemah akibat sakit tetapi pergi memburu musuh sepanjang malam. “Apabila ia sakit”, kata Bahauddin, “Aku dan doktor akan bersamanya sepanjang malam. Ia tidak dapat tidur akibat menahan sakit, tetapi apabila pagi menjelang, ia akan menunggang kuda untuk melawan musuh. Ia menghantar anak-anaknya ke medan perang sebelum memerintahkan orang lain berbuat demikian. Aku dan doktornya bersamanya sepanjang hari menunggang kuda sehinggalah musuh berundur apabila senja menjelang. Ia hanya akan kembali ke khemah selepas memberikan arahan untuk kawalan keselamatan pada waktu malam”.

Dalam kesungguhan, semangat dan ketahanan rasanya tiada siapa yang boleh menandingi Salahuddin. Kadang-kadang ia sediri pergi ke kawasan perkhemahan tentera musuh bersama perisik-perisiknya sekali bahkan dua kali sehari. Ketika berperang ia sendiri akan pergi merempun celah-celah tentera musuh yang sedang mara. Ia sentiasa mengadakan pemeriksaan ke atas setiap tenteranya dan memberikan arahan kepada panglima-panglima tenteranya. Bahauddin ada mencatatkan satu kisah yang menunjukkan betama beraninya Salahuddin. Salahuddin diberitahu bahawa ia selalu mendengar bacaan hadis pada masa lapang bukannya ketika perang. Apabila mendengar perakara ini ia segera mengarahkan supaya hadis-hadis dibacakan kepadanya ketiak peperangan sedang berkecamuk dengan sengitnya.

Salahuddin tidak pernah gentar dengan ramainya tentera Salib yang datang untuk menentangnya. Dalam bebeerapa ketika, tentera Salib berjumlah sehingga 600,000 orang, tetapi Salahuddin menghadapinya dengan tentera yang jauh lebih sedikit. Berkat pertolongan Allah ia menang, membunuh ramai musuh dan membawa ramai tawanan. Ketika mengepung Acre, pada satu petang lebih dari 70 kapal tentera musuh beserta senjata berat mendarat pada satu petang. Boleh dikatakan semua orang merasa gentar kecuali Salahuddin. Dalam satu peperangan yang sengit semasa kepungan ini, serangan mendadak besar-besaran dari musuh telah menyebabkan tentera Islam kelam kabut. Tentera musuh telah merempuh khemah-khemah tentera Islam bahkan telah sampai ke khemah Salahuddin dan mencabut benderanya.Tetapi Salahuddin bertahan dengan teguhnya dan berjaya mengatur tenteranya kembali sehingga ia berjaya membalikkan kekalahan menjadi kemenangan. Musuh telah kalah teruk dan berundur meninggalkan lebih kurang 7,000 mayat-mayat.

Bahauddin ada mencatatkan betapa besarnya cita-cita Salahuddin. Suati hari Salahuddin pernah berkata kepadanya, “Aku hendak beri tahu padamu apa yang ada dalam hatiku. Apabila Allah mentakdirkan seluruh tanah suci ini di bawah kekuasaanku, aku akan serahkan tanah-tanah kekuasaanku ini kepada anak-anakku, ku berikan arahan-arahanku yang terakhir lalu ku ucapkan selamat tinggal. Aku akan belayar untuk menaklukkan pulau-pulau dan tanah-tanah. Aku tak akan meletakkan senjata ku selagi masih ada orang-orang kafir di atas muka bumi atau jika ajalku sampai”.

Salahuddin sebagai ulama

Salahuddin memiliki asas pengetahuan agama yang kukuh. Ia juga mengetahui setiap suku-suku kaum Arab dan adat-adat mereka. Bahkan ia mengetahui sifat-sifat kuda Arab walaupun ia sebenarnya orang Kurd. Ia sangat gemar mengumpulkan pengeatahuan dan maklumat dari kawan-kawannya dan utusan-utusannya yang sentiasa berjalan dari satu penjuru ke satu penjuru negerinya. Di samping Qur’an ia juga banyak menghafal syair-syair Arab.

Lane-Poole juga ada menuliskan bahawa Salahuddin berpengetahuan yang dalam dan gemar untuk mendalami lagi bidang-bidang akidah, ilmu hadis serta sanad-sanad dan perawi-perawinya, syariah dan usul figh dan juga tafsir Qur’an

Rujukan:

Kadi Bahauddin bin Shaddad. 1234M,632H. Al-Nawadir-I-Sultania: Sirat Salahuddin (Bin Nawadir-I-Sultania). Mesir (diterbitkan 1317h):31, 32-33, 7,155

Poole S. L. 1914. Saladin. New York: 72, 99

SUMBER:

http://gagasanulamaaswj.blogspot.com/2008/04/tokoh-sunnah-salahuddin-al-ayyubi.html

Pandangan Sheikh Daud al-Fathani mencakupi ilmu dunia dan akhirat


Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah
KETOKOHAN Sheikh Daud al-Fathani dalam bidang penulisan sememangnya tidak dapat dinafikan lagi.

Ini dapat dilihat melalui karya-karya peninggalan beliau dalam pelbagai bidang, seperti mana yang telah dibicarakan sebelum ini.

Malahan melalui karya-karya beliaulah, maka dapat dilihat sejauh mana pandangan-pandangan beliau dalam pelbagai bidang tersebut. Pandangan-pandangan beliau tersebut dibahagikan kepada beberapa bidang-bidang yang khusus, di antaranya dari segi fikah, usuluddin, tasauf, hadis dan politik.

Pandangan tentang fikah

Ketokohan Sheikh Daud al-Fathani di bidang penulisan fikah diakui oleh semua lapisan ulama di alam Melayu bahkan oleh ulama-ulama Arab sendiri.

Dalam majalah Dian halaman 103, November 1977, Auni Haji Abdullah menulis: “Di abad ke 19 Masehi pula muncul seorang ahli di bidang fikah dan penulisan yang giat dan produktif sekali, iaitu Sheikh Daud bin Abdullah bin Idris al-Fathani.

“Beliau salah seorang ulama fikah Syafie yang berpengaruh besar kerana kitabnya Minhajul Abidin. Beliau juga menghasilkan dua karya fikah yang penting dalam perkembangan fikah di rantau ini, iaitu Furu’ul Masail dan Bughyatuth Thullab. Sebenarnya karya fikah Sheikh Daud al-Fathani bukan hanya dua namun ada lagi yang tebal antara lain Hidayatul Muta’allim (1244 H), Fathul Mannan (1249 H), Jawahirus Saniyah (1252 H) ………………”

Dalam kitab Hidayatul Muta’allim, Sheikh Daud al-Fathani memulakan mukadimah perkenalannya dengan hadis 40 menurut susunan beliau. Beliau menulis beberapa hadis yang ada hubungan dengan fikah, antara lain katanya: “Ketahui olehmu bahawasanya menunjukkan beberapa hadis ini supaya memberi ketahui akan kamu bahawasanya orang yang menghafal beberapa masail fiqhiyah yang wajib kita amalkan itu pada makna ia menghafaz hadis jua hasil pahala mengajar dan belajar kerana bahawasanya ialah maksud daripada hafaz hadis.”

Sebagaimana diketahui walaupun Sheikh Daud al-Fathani adalah seorang tokoh fikah dalam semua mazhab, namun beliau sendiri adalah mengikut mazhab Syafie. Dalam beberapa kitabnya serba sedikit beliau sentuh riwayat hidup Imam Syafie terutama pada permulaan kitab Bughyatuth Thullab.

Pandangan tentang usuluddin

Sebagaimana pengetahuan fikah dan penulisan kitabnya, Sheikh Daud al-Fathani memegang peranan terpenting di dalam ilmu usuluddin juga. Tentang ilmu usuluddin dapat dibuktikan dengan peninggalan kitab-kitab besar dan tebal dengan ketinggian nilainya.

Malahan sehingga kini belum ditemui kitab usuluddin yang dikarang oleh ulama di Asia Tenggara melebihi karya-karya Sheikh Daud al-Fathani seumpama Warduz Zawahir. Kitab yang paling banyak tersebar di kebanyakan kedai kitab juga kitab yang penting ialah Ad Durrust Stamin (1232 H).

Selain karya-karya tertentu membicarakan masalah teologi seperti tersebut. Hampir semua kitab fikah karya beliau memuatkan tentang usuluddin tersebut pada permulaan kitab.

Di permulaan kajian, beliau membuat risalah-risalah kecil dalam memperkenalkan ilmu usuluddin. Memang banyak perkara seni dan indah yang dapat dipetik daripada pelbagai kitabnya, di samping bersifat terjemahan yang kadangkala terdapat juga perkara yang sukar diketemukan dalam kitab berbahasa Arab.

Dalam karyanya Jawahirus Saniyah, Sheikh Daud al-Fathani menjelaskan bahawa jalan yang sebenarnya itu hanya satu sahaja iaitu mengikut perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana keempat-empat imam itu adalah muafakat pada usuluddin walaupun terdapat pertikaian pada furu’ syariat.

Menurut beliau juga, hendaklah menjauhkan diri daripada membenci kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w., kerana tiada guna sekalian amal jika iktikadnya demikian itu. Bahawa sekalian sahabat Nabi Muhammad s.a.w. dan para tabien adalah seumpama bintang-bintang yang dijadikan pedoman di darat dan laut bagi orang melakukan perjalanan (musafir).

Kata beliau: “Ketahui olehmu! Hendaklah kamu jauhkan daripada bidaah seperti kaum yang sesat. Orang yang menyalahi Ahlus Sunnah iaitu bidaah namanya. Selain dari bidaah wajib dan bidaah sunat lontarkanlah ia daripada dirimu.

“Janganlah engkau dengar banyak perkataannya, kerana mereka orang yang buta mata hatinya iaitu tidak beroleh nyata melihat rahsia ilmu melainkan dia adalah di dalam kesesatan. Tiap-tiap yang mempunyai bidaah itu kalau dia mengaku berpengetahuan tinggi martabatnya seperti bintang Zuhal sekalipun janganlah didengar perkataannya itu.”

Pandangan beliau yang tersebut adalah dipetik dari kitab karyanya Jawahirus Saniyah di halaman 34- 35.

Pandangan tentang tasauf

Hampir setiap kitab fikah karya Shyeikh Daud al-Fathani di bahagian akhirnya dicantumkan perkara tasauf. Kitab tasauf yang tebal dan luas perbahasannya adalah Jam’ul Fawaid.

Daripada pelbagai kitabnya yang telah dikumpulkan, nampak jelas bahawa Sheikh Daud al-Fathani bukan sahaja sebagai seorang tokoh fikah dan usuluddin, tetapi boleh diklasifikasikan ke dalam tokoh tasauf yang ulung, juga seorang tokoh tasauf yang mengikuti haluan sunah seumpama halnya dengan Imam Ghazali.

Sungguhpun demikian, tidak dapat dikatakan bahawa Sheikh Daud al-Fathani adalah seorang yang tidak sehaluan dengan al-Hallaj, yang mana jika ulama Asia Tenggara iaitu Sheikh Hamzah al-Fanshuri dan Sheikh Syamsuddin as-Sumathrani.

Hal ini nyata benar pembelaan, jika diteliti karyanya berjudul Manhalush Shafi. Kitab Manhalush Shafi iaitu satu kitab di antara karya beliau yang memuatkan istilah-istilah percakapan orang-orang sufi mengikuti aliran tasauf Syeikh Muhyiddin Ibnu Arabi, al-Hallaj dan lain-lain.

Sungguhpun nyata bahawa di dalam kitab Manhalush Shafi adalah satu keterangan yang mendalam dan seakan-akan pembelaan Sheikh Daud al-Fathani terhadap golongan tasauf.

Dalam tahun 1240 H, Sheikh Daud al-Fathani menterjemahkan dua kitab tasauf yang penting dalam dunia Islam, iaitu yang pertama Minhajul ‘Abidin karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali dan yang kedua ialah Kanzul Minan karangan Ibnu Madyan.

Kitab Minhajul ‘Abidin terjemahan Sheikh Daud al-Fathani tersebut banyak dikaji di Asia Tenggara, manakala Kanzul Minan dahulunya banyak dikaji oleh masyarakat Melayu di Mekah.

Pada mukadimah terjemahan Minhajul ‘Abidin, beliau melahirkan kecintaannya terhadap tokoh sufi yang terkenal itu sebagaimana kata beliau: “Dan adapun kemudian daripada itu maka inilah terjemah bagi mu’allif r.a. iaitu penghulu kami Imam yang Alim Rabbani dan Arif Samadani ialah Quthbul Wujud yang mempunyai kasyaf dan syuhud yang dimasyhurkan antara ulama alam dengan ‘Hujjatul Islam’.

Bahawa dia tempat mengambil dalil untuk menyampaikan ke negeri ‘Darus Salam’. Dia bernama Abdul Hamid bin Muhammad al-Ghazali Ath-Thusi. Bahawa beliau adalah seorang imam yang sangat besar kemuliaan namanya, karangannya dan lain-lainnya. Dalam ilmu fikah dia adalah asal yang sangat besar, dia pokok sekalian kitab fikah, dialah asal kitab Syeikhaini (dua orang Sheikh): Imam Nawawi dan Imam Rafi’i, yang sangat istimewa ialah Ihya’ Ulumuddin yang menghidupkan hati yang mati…….”

Sebagaimana dengan beraninya Shyeikh Daud al-Fathani mengagungkan Imam Ghazali, demikian juga sikap beliau dengan tokoh tasauf bernama Syeikh Abdul Wahhab asy-Sya’rani. Walaupun mutakhir ini ramai memandang remeh dan ada yang menyalahkan fahaman Syeikh Abdul Wahhab asy-Sya’rani itu, bahkan beliau mengakui bahawa Sheikh Sufi tersebut adalah penghulu beliau.

Dalam permulaan terjemahan Kasyful Ghummah Sheikh Daud al-Fathani menulis: “Dan demikian apa yang disebutkan oleh Arif Billah lagi yang memberi petunjuk kepada jalan Allah yang mempunyai kasyaf dan tahqiq iaitu ‘penghulu kami’ Sheikh Abdul Wahhab asy-Sya’rani radiallahu anhu.”

Pandangan tentang hadis

Sehingga kini belum ditemui karya Sheikh Daud al-Fathani yang khusus membicarakan tentang hadis. Ini tidak bererti bahawa beliau bukan seorang ahli hadis, akan tetapi mungkin pada zaman beliau perkara ini masih kurang dibincangkan orang kerana pengaruh mempelajari kitab mazhab Syafie di bidang fikah dan fahaman Sheikh Abul Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi adalah sangat tebal. Sehingga mengikut haluan Mazhab Ahli Sunah wal Jamaah lebih menjamin keselamatan.

Hampir semua kitab karya Sheikh Daud al-Fathani baik dalam fikah, usuluddin dan tasauf jarang-jarang membicarakan sanad dan rawi jika terdapat hadis di dalamnya. Ini kerana bagi beliau cukup memakai istilah ‘hadis’ atau ‘bersabda Nabi s.a.w.’ sahaja.

Kesannya Sheikh Daud al-Fathani adalah juga seorang ahli hadis yang dapat diketahui melalui beberapa tulisan beliau di antaranya dalam Jam’ul Fawaid. Beliau berpendapat bahawa beramal dengan hadis daif bahkan hadis batil sekalipun diberi pahala, apabila dia bersifat fadhailul amal.

Dasar beliau untuk itu ialah perkataan Jabir bin Abdullah r.a., sabda Nabi s.a.w: “Barang siapa sampai kepadanya dari Allah sesuatu daripada kelebihan maka dia mengambilnya serta mengharapkan pahalanya nescaya Allah memberikan yang demikian itu, jikalau tiada yang demikian itu (jika berita itu tidak bersumber daripada Nabi s.a.w.”

Setelah mengemukakan berbagai hadis tentang kelebihan menghafal 40 hadis seperti yang tersebut pada permulaan hadis 40 karangan Imam Nawawi, maka Sheikh Daud al-Fathani menulis dalam Hidayatul Muta’allim: “Ketahuilah olehmu bahawasanya beberapa hadis ini menunjukkan supaya memberitahu kepada anda tentang orang yang menghafal hadis yang fiqhiyah yang wajib kita mengamalkannya. Pada makna menghafal hadis pada hasil pahala dengan mengajar dan mempelajarinya kerana dia termasuk dalam makna hafal hadis.”

Selanjutnya beliau menulis lagi: “ Maka sekarang faqir hendak mendatangkan 40 hadis di dalam risalah ini, mudah-mudahan didapat sempena di dalam karangan beberapa hadis yang menyatakan fadilat orang yang menyampaikan 40 hadis kepada orang yang tiada sampai pengkhabarannya. Tetapi aku pungut daripada beberapa hadis yang disebut oleh al-Arif Billah Ash-Syeikh Abdul Wahhab Sya’rani di dalam kitabnya bernama Kasyful Ghummah an Jami’il Ummah, tetap sunyi daripada menyebutkan sanad-sanadnya sebab berkehendak ikhtiar.”

Salah satu contoh hadis 40 yang ditulis oleh Syeikh Daud al-Fathani adalah berikut: “Sabda Nabi s.a.w.: ertinya: “Tujuh perkara yang mengalir pahala kepada hamba sedang dia di dalam kuburnya sesudah matinya iaitu; orang yang mengajar ilmu pengetahuan, orang yang mengalirkan air sungai, orang yang menggali telaga, orang yang membuat masjid, orang yang meninggalkan pusaka Mushaf, orang yang menanam kurma dan orang yang meninggalkan anak yang meminta pengampunan baginya sesudah matinya.”

Hadis 40 Syeikh Daud al-Fathani yang dimuat dalam Hidayatul Muta‘allim itu pernah disalin dan dikumpulkan oleh seorang muridnya iaitu Muhammad Nuruddin bin Haji Abdul Ghafur al-Fathani. Manuskrip tulisan tangannya menyebut selesai menyurat pada hari Isnin 8 Rejab 1266 H.

Pandangan tentang politik

Mempertahankan Islam dengan erti kata yang benar sehingga tercapainya ‘Darul Islam’ yang menghendaki berlakunya undang-undang Islam yang termaktub dalam al-Quran.

Dalam karya-karya fikahnya, sebagaimana juga ulama-ulama lain yang dapat dibaca melalui perundangan-perundangan Islam termasuk masalah jihad fisabilillah yang nyata bagi orang Islam menggunakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah s.w.t. Selagi tidak kembali kepada hukum Allah, sudah pasti keamanan secara hakiki tidak akan terwujud di dunia ini.

Berdasarkan tulisan-tulisan Sheikh Daud al-Fathani melalui kitab-kitab Fiqh yang tebal, dapat dipetik beberapa pelajaran terutama dalam masalah negeri Islam yang dijajah oleh kafir menghendaki perjuangan seluruh umat Islam. Terutama umat Islam dalam negeri itu sendiri dan yang berdekatan dengan negeri tersebut juga.

Dalam persoalan tentang jihad sama ada ia wajib atau sunat, maka Sheikh Daud al-Fathani menjawab bahawa jihad itu adalah fardu ain jika kafir itu datang ke negara Islam.

Fardu ain itu dengan erti kata bahawa kewajipan terhadap semua umat Islam yang ada di negeri itu dan negeri berdekatan dengan negeri Islam yang dikuasai kafir.

Sekiranya ada orang Islam yang ditawan oleh kafir, wajiblah orang Islam lain berusaha melepaskan saudaranya yang terkena musibah itu. Juga berkewajipan atas orang Islam berusaha menolak pencerobohan terhadap perempuan-perempuan Islam.

Dalam Bughyatuth Thullab, Syeikh Daud al-Fathani menulis: “Dan setengah daripadanya perang sabil bagi kuffar yakni wajib Imam itu pergi perang kepada negeri mereka itu maka iaitu fardu kifayah dengan ijmak. Atau naik Imam pergi dengan tentera kerana perang bagi mereka itu atau diperbaiki akan kota yang di antranya dan antara negeri mereka itu serta diteguhkan dia dan ditaruhkan senjatanya dan orang yang menunggu padahnya sekira-kira memadai melawan akan mereka itu.

“Maka hendaklah diperbuat akan salah satu daripada keduanya maka gugur fardu kifayahnya ini jika mereka itu tiada datang kepada negeri kita ini. Maka jika ia datang kepada negeri Islam maka jadilah ‘fardu ain’ atas tiap-tiap seorang daripada negeri yang ia masuk itu hingga perempuan dan sahaya orang.”

Sebagai penutup bahagian ini, disertakan kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan dengan perkara yang dibincangkan ini, iaitu tulisan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani dalam Fatawal Fathaniyah.

Kata beliau: “Manakala lemah kita mendirikan sesuatu hukum syarak seperti rejamkan zani muhsan dan takut fitnah yang memudaratkan Muslimin yang tiada kuasa kita atas menolakkan nescaya gugur daripada kita wajib mendirikannya pada ketika itu, dan wajib atas sekalian Muslimin bersungguh-sungguh mencari jalan dengan tadbir siasat, belajar dan mengajar anak-anak kita akan segala wasilah bagi mendirikan segala hukum syarak daripada segala ilmu siasat dan ilmu syarak hingga dapat mendirikan dia seperti barang yang nyatanya.”

 

SUMBER:

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0225&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm

Syeikh Daud al-Fathani pengarang ulung Asia Tenggara


Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah
SYEIKH Daud bin Abdullah al-Fathani bukan sahaja seorang ulama yang terkenal, tetapi juga seorang pengarang terulung di Asia Tenggara.

Sebahagian besar karya-karya beliau sangat terkenal di Asia Tenggara, bahkan masih digunakan untuk pengajaran dan dikaji oleh pelbagai golongan sehingga kini.

Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang fiqh, tetapi juga pelbagai bidang lain. Ini dapat dibuktikan melalui karya-karya beliau yang ditinggalkan sekalian lama, tetapi masih digunakan hingga kini dalam pelbagai peringkat.

Dalam artikel ini, penulis akan membicarakan maklumat ringkas tentang beberapa karya-karya beliau. Antara karya-karyanya adalah seperti berikut:

1. Bughyat al-Tullab

Kitab ini adalah kitab Fikah yang berkaitan bahagian ibadat yang dimulai dengan Sirat al-Mustaqim (1044 – 1054 H), karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri Aceh dan Sabil al-Muhtadin (1193 H), karya Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. Tiga buah buku tersebut adalah tiga kitab Jawi besar yang terlengkap dalam perkara ibadat di alam Melayu.

Pada bahagian mukadimah, Syeikh daud al-Fathani mencantumkan beberapa hadis tentang ilmu pengetahuan dan sejarah ringkas Imam Syafie. Kitab ini telah banyak kali dicetak di Mekah, Mesir dan Turki pada masa dahulu dengan diusahakan oleh Syeikh Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani dan kemudian diteruskan oleh ahli waris iaitu Syeikh Abdullah Daud al-Fathani, Syeikh Muhammad Daud al-Fathani dan Syeikh Nur Daud al-Fathani.

Manuskrip kitab ini yang berupa tulisan tangan tersimpan di Pusat Islam bernombor M.I.407, M.I.306, menyebut juga kitab bertajuk Perhubungan Bughyat al-Tullab, yang ditulis oleh Muhammad Salib bin Jaib pada 10 Safar 1275 H.

2. Al-Saidu wa al-Zabaih

Syeikh Daud al-Fathani hanya menyebut tarikh tulisannya pada hari Rabu 10 Safar, tanpa menyebut tahunnya dan ditulis di Mekah. Kandungannya membicarakan hukum penyembelihan, hukum pemburuan, hukum korban, hukum akikah, hukum binatang halal dan haram dimakan dan lain-lain yang ada kaitan dengan perkara-perkara tersebut itu.

Kitab ini juga banyak kali diterbitkan di Mekah, Mesir dan Turki. Manakala yang berupa manuskrip selain terdapat dalam koleksi penulis, tersimpan juga di Pusat Islam Malaysia yang bernombor M.I.246 dan 449.

3. Al-Bahjat al-Saniyat

Kitab ini juga hanya menyebut haribulan, iaitu selesai menulis pada hari Sabtu, waktu Asar 16 Safar tanpa menyebut tahun dan juga ditulis di Mekah. Adapun kitab Bahjat al-Saniyat ini merupakan terjemahan dan syarahan dari kitab gurunya Syeikh Ahmad al-Marzuqi. Asalnya adalah catatan imlak daripada ulama tersebut kepada Syeikh Syihabuddin bin Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjar. Syeikh Syihabuddin pula adalah termasuk salah seorang murid Syeikh Daud al-Fathani. Syeikh Syihabuddin mencatat daripada imlak itu dengan bahasa Arab dan selesai menulisnya pada hari Selasa bulan Zulhijjah 1258 H.

Catatan imlak tersebut dinamakan dengan Aqidat al-Awam. Syeikh Ahmad al-Marzuqi menyuruh Syeikh Daud al-Fathani mensyarah kitab itu dan menterjemahkan sekali ke dalam bahasa Melayu. Kandungan kitab ini ialah tentang ilmu tauhid dan sekelian perkara yang ada hubungan dengannya.

Manuskrip kitab ini tersimpan juga di Pusat Islam Malaysia yang bernombor M.I. 224,295 dan 359. M.I.244 adalah tulisan tangan Mahmud bin Yusuf al-Jawi Tarkanu (Terengganu) pada 4 Rabiul Thani 1261 H. Ini bererti penyalin tersebut sempat menemui masa-masa kehidupan Syeikh Daud al-Fathani. Dapat diyakini bahawa beliau termasuk salah seorang murid Syeikh Daud al-Fathani, penyusun kitab tersebut.

4. Wasaya Al-Abrar Wa Mawaiz al-Akhyar

Tulisan tangan asli naskhah kitab ini penulis temui pada April 1989 M. Kitab ini merupakan terjemahan dan sedutan daripada karya Syeikh Muhammad bin Umar al-Ghamari al-Wasiti. Kitab ini sangat penting membahas bidang tasawuf yang sangat mendalam. Tarikh penulisannya juga tidak disebut oleh beliau.

 

5. Manhalush Shafi

Penulis menemui dua versi manuskrip tulisan tangan kitab ini iaitu yang ditulis oleh moyang penulis, Syeikh Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani, iaitu murid Syeikh Daud al-Fathani pada tahun 1276 H. Sebuah lagi adalah tulisan Wan Umar bin Wan Ahmad al-Jambu, tanpa menyebut tahun penulisannya.

Di Pusat Islam Malaysia, ternyata kitab ini termasuk yang terbanyak manuskripnya yang ditulis oleh ramai orang. Nombor-nombornya adalah M.I. 262, 354, 414, 429, 448, 467, 504, 603, 668, dan 669. Manuskrip tersebut ada yang cukup halamannya, ada pula yang tidak lengkap malah halamannya tidak teratur.

 

6. Munyat al-Mushalli

Syeikh Daud al-Fathani menyelesaikan kitab Munyat al-Mushalli ini dalam tahun 1242 H. Dalam beberapa naskhah terdapat perbezaan kenyataan haribulan. Contoh dalam manuskrip nombor M.I. 202 menyebut selesai menulis pada waktu Dhuha, hari Selasa 15 Zulhijjah 1242 H, manakala dalam M.I. 238 adalah waktu Isyak, malam Ahad bulan syawal 1243 H.

Cetakan pertama kali kitab ini ialah pada tahun 1310 H oleh Matba’ah al-Miriyah Mekah. Cetakan pertama atas usaha waris dan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani sebagai pentashihnya. Di bahagian tepinya dicetak karya waris atau keluarga bernama Syeikh Abdullah bin Abdur Rahim Keresik al-Fathani bertajuk Risalah Yang Bernama Muhimmat.

Kitab Munyat al-Mushalli adalah kitab yang paling banyak digunakan untuk pelajaran sembahyang di seluruh Asia Tenggara, baik peringkat permulaan mahupun peringkat tertinggi. Sebelum kitab ini dicetak, salinannya juga banyak. Sebagai contoh, banyak tersimpan di Pusat Islam Malaysia yang bernombor M.I. 130, 132, 136, 152, 205, 238, 258, 392, 425, 469, 512, 585, 622 dan 727.

Kitab ini pernah diringkaskan dan diberi tajuk Pati Munyat al-Mushalli, juga pernah disyarahkan dengan diberi tajuk ‘Syarah Munyat al-Mushalli’. Keduanya diusahakan oleh waris keluarga Syeikh Daud al-Fathani, iaitu Tuan Guru Haji Nik Abdullah al-Jambu, Patani.

 

7. Bahjat al-Mardiyat

Kitab ini selesai ditulis oleh Syeikh Daud al-Fathani pada 14 Syawal 1259 H. Kitab ini biasa dicetak kembar sekali dengan kitab Munyat al-Mushalli dan sangat banyak kali diterbitkan sama ada percetakan tempatan mahupun luar. Malahan kitab ini masih terus beredar sehingga kini.

Isinya membicarakan tentang tatacara seorang makmum mengikut imam dalam sembahyang berjemaah. Ia meliputi perkara muafiq dan masbuq. Manuskrip kitab ini tersimpan di Pusat Islam dengan nombor 19, 136, 151, 152 dan 244.

 

8. Hidayat al-Muta’allim

Kitab ini selesai dikarang oleh Syeikh Daud al-Fathani pada hari Jumaat, 12 Jumadil Thani 1244 H. Manuskripnya bernombor M.I. 589 di Pusat Islam Malaysia adalah salinan Mustafa Haji Muhammad Hasan bin Tuan Abdur Rahman Candani pada 3 Jumadil Thani pada hari Sabtu, tanpa menyebut tahunnya. Salinan ini daripada salinan pengarangnya iaitu pada waktu Dhuha, hari Isnin 15hb. Syaaban 1248 H. Naskhah ini tidak lengkap, hanya dimulai dari perkara sembahyang dalam perjalanan. Naskhah nombor M.I. 382 juga tidak lengkap, hanya mencantumkan perkara Hadith empat puluh sahaja. Naskhah nombor M.I. 149 juga tidak lengkap, hanya membicarakan tasawuf, iaitu merupakan bahagian terakhir kitab ini.

Kitab Hidayat al-Muta’allim ini adalah kitab fikah yang terlengkap semua bab atau bahagiannya yang pertama sekali di Asia Tenggara. Kitab ini dicetak buat pertama kalinya oleh Matba’ah al-Miriyah Mekah pada 1312 H. Sebelum dicetak telah ditashih oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani dan dibantu oleh murid dan anak saudaranya Syeikh Daud bin Ismail al-Fathani.

Sumbangan beliau dalam Kesusasteraan Melayu Klasik

(A) Karya yang benar-benar bercorak sastera:

1. Kifayat al-Muhtaj fi Bayani Isra’wa al-Mi’raj.

2. Tarikh Patani, tahun 1228 H/1813 M.

3. Maulud Nabi, tahun 8 Muharam 1230 H/1815 M.

4. Saudagar Miskin, tahun 15 Ramadan 1233 H/1817 M.

5. Al-Muswaddah, tahun 9 Rabiulawal 1234 H/1818 M.

6. ‘Iqdat al-Jawahir, tahun 20 Safar 1245 H/1829 M.

 

(B) Karya sastera dalam disiplin ilmu-ilmu lain:

i. Puisi/Syair/Nazam :

- Puisi-puisi nasihat yang dimuat dalam Jam’ul Fawaid, tahun 1239 H/1823 M.

- Puisi terjemahan Matan Zubad yang dimuat dalam Fathul Mannan li Safwatiz Zubad, tahun 20 Safar 1249 H/1833 M.

ii. Hikayat:

- Hikayat Nabi Yunus, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

- Hikayat Hasan al-Asy’ari Berhujah Dengan Jubbai, dimuat dalam Ad-Durr ats-Tsamin dan Ward az-Zawahir.

iii. Manaqib:

- Manaqib Saiyidina Abu Bakar Shiddiq, dimuat dalam Fathul Mannan.

- Manaqib Saiyidina Umar al-Faruq, dimuat dalam Fathul Mannan.

- Manaqib Saiyidina Uthman bin Affan, dimuat dalam Fathul Mannan.

- Manaqib Saiyidina Ali bin Abi Thalib, dimuat dalam Fathul Mannan.

- Manaqib Imam Hanafi, dimuat dalam Ward az-Zawahir dan Fathul Mannan.

- Manaqib Imam Maliki, dimuat dalam Ward az-Zawahir dan Fathul Mannan.

- Manaqib Imam Syafie, dimuat dalam Ward az-Zawahir, Bughyat at-Tullab dan Fathul Mannan.

- Manaqib Imam Hanbali, dimuat dalam Ward az-Zawahir dan Fathul Mannan

- Manaqib Junaid al-Baghdadi, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

iv. Sejarah/Tarikh

- Sejarah Perang Badar, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

- Sejarah Perang Uhud, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

v. Kisah/cerita

- Kisah Nabi Adam dan Hawa Dalam Syurga dan Sebab Keluar Keduanya Dari Syurga, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

- Kisah Nabi Yusuf (a.s), dimuat dalam Jam’ul Fawaid.

- Kisah Nabi Sulaiman dan Balqis, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

- Kisah Nabi Muhammad s.a.w. Membelah Bulan, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

- Kisah Israk dan Mikraj Nabi Muhammad s.a.w. dimuat dalam Ward az-Zawahir dan Jam’ul Fawaid.

Karya-karya beliau yang telah ditemui, sama ada berupa manuskrip mahupun yang bercetak:

1. Kifayat al-Muhtaj, tahun cipta 1204 H.

2. Idah al-Bab, tahun cipta 1224 H.

3. Nahju al-Raghibin I, tahun cipta 1226 H.

4. Ghayat al-Taqrib, tahun cipta 1226 H.

5. Bulugh al-Maram, tahun cipta 1227 H.

6. Ghayat al-Maram, tahun cipta 1229 H.

7. Al-Dur al-Thamin, tahun cipta 1232 H.

8. Tuhfat al-Raghibin II, tahun cipta 1233 H.

9. Nahju al-Raghibin II, tahun cipta 1234 H.

10. Masauwaddah, tahun cipta 1234 H.

11. Kasyful Ghummah, tahun cipta 1238 H.

12. Jam’ul Fawaaid, tahun cipta 1239 H.

13. Minhajul ‘Abidiin, tahun cipta 1240 H.

14. Kanzul Minan, tahun cipta 1240 H.

15. ‘Aqidat al-Jawahir, tahun cipta 1245 H.

16. Fathul Mannan, tahun cipta 1249 H.

17. Jawaahirus Saniyah, tahun cipta 1252 H.

18. Sullamul Mubtadi, tahun cipta 1252 H.

19. Furu’ul Masail, ditulis mulai tahun 1254 H, selesai tahun 1257 H.

20. Bahjatul Mardhiyyah, tahun cipta 1259 H.

21. Al-Bahjatul Wardhiyah, tahun cipta 1259 H.

22. Matnu Hikam li al-’Allamah Ibni Ruslan (bahasa Arab).

23. Al-Tanbih (bahasa Arab).

24. Kaifiyat Salat Tarawih.

25. Fawaidul Fikri Imamil Mahdi.

26. Qismuz Zakati Bainal Asnaf.

27. Risalah Syathariyah wa Samaniyah.

28. Fatwa Berjual Beli dengan Kafir.

29. Hukum Haid dan Istihadhah.

30. Nubzah fi Bayan Syurutil Jumu’ah.

31. Ta’liqul Latif.

32. As-Shaidu waz Zabaaih, kandungannya perkara binatang yang halal dan haram menurut Mazhab Syafie.

33. Dhiyaaul Murid, ditulis sewaktu berkunjung rumah Sultan Muhammad Shafiuddin di Kampung Parit Dalam, Sambas, Indonesia.

34. Shifat Dua Puluh.

35. Terjemahan Bidayatul Hidayah..

36. Bisyaratul Ikhwan.

37. Kaifiyat Khatam al-Qur’an.

38. Muzakaratul Ikhwaan.

39. Risaalatus Saail.

40. Kifayatul Mubtadi.

41. Tanbih al-Ghafilin.

42. Risalah tentang Kelebihan Basamalah.

43. Risalah Kelebihan Hamdalah.

44. Risalah Jawab Persoalan.

Karya-karya beliau yang telah diketahui, tetapi belum ditemui:

1. Qisah Nabi Yusuf (a.s).

2. Hikayat Laki-laki yang Soleh.

3. Muqaddimat al-Kubra.

4. Al-Qurbu ila Ilah.

5. Kifayat al-Jawiyat.

6. Jinayat al-Taktub.

7. Ta’alluq bi Kalimat al-Iman.

 

SUMBER:

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0218&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm

Abdul Wahāb Al-Sha’rāni Tokoh Tasawwuf Yang Berjaya Dalam Memurnikan Semula Aliran Kesufian


PENGENALAN

 

Abdul Wahāb Al-Sha’rāni  merupakan seorang tokoh tasawuf yang Berjaya dalam memurnikan semula aliran kesufian daripada segala tanggapan negatif. Beliau menentang keras amalan bertaqlid dan berpendirian bawasanya hikmah sesuatu ilmu tidak akan dapat diselami hanya dengan bertaqlid. Beliau juga lantang mengkritik serta menolak mana-mana amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemunculan beliau di tengah-tengah zaman kegawatan Mesir pada akhir pemerintahan Mamalik menyaksikan penderitaan masyarakat kesan dari kemerosotan ekonomi dan politik. Justeru , beliau menubuhkan madrasah tarbiah dan akhlak sebagai penawar bagi segala permasaalan kerana beliau beranggapan bahawa teori latihan kesufian adalah yang terbaik.[1]

 

RIWAYAT HIDUP

 

Berbeza dari tokoh-tokoh sufi yang lain, Al-Sha’rāni menulis sendiri[2] tentang riwayat hidup beliau didalam kitab Latoif al-Minan dengan gaya bahasa yang tersendiri.” Aku memuji Allah Ta’ala kerana melahirkan aku dari kerabat diraja. Maka dengan memujiNya jua, aku adalah Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Zūfā bin al-syeikh Musa (yang digelar di Albahansa dengan Abi Imran), datukku yang keenam(yaitu Al-Syiekh Musa) bin Sultan Ahmad[3] bin Sultan Said bin Sultan Fāsyin bin Sultan Muhya bin Sultan Zūfa bin Sultan Rayān bin Sultan Muhammad bin Musa bin Al-Syed Muhammad bin Al-Hanafiah bin Imam Ali bin Abi Talib r.a”.

 

Beliau dilahirkan pada 27 ramadan 898 hijrah bersamaan dengan 1493 masihi, ditempat bernama Qala’syanadah[4] iaitu sebuah  perkampungan  datuk sebelah ibunya. Kemudian selepas 40 hari kelahirannya, beliau dipindahkan ke perkampungan bapanya iaitu Sāqiyah Abi Sya’roh dan disinilah beliau mula dikenali dengan gelaran Sya’rāni sehinggakan beliau sendiri turut meletakkan gelaran itu pada sesetengah penulisannya.  Beliau mendapat pendidikan awal di kampungnya, ketika zaman kanak-kanak beliau telah dihantar oleh bapanya ke Kuttāb[5] bagi menghafal Al-Qur’an. Beliau juga tekun menunaikan solat  tepat pada waktunya ketika masih lagi berumur 8 tahun. Sebagaimana yang disebutkan didalam Al-Minan beliau juga menghafal kitab Matan Abā Sujā’ dan Matan al-Ajrūmiah dibawah bimbingan abangnya Al-Syiekh Abdul Kadir.  Belum sempat umurnya menjangkau 10 tahun, bapanya telahpun kembali kerahmatullah. Membesarlah beliau sebagai yatim piatu. Menyingkap kembali sejarah kehadirannya ke Kaherah dalam menimba ilmu. Beliau menceritakan “adapun kedatanganku ke Kaherah ialah pada awal tahun 910 hijrah, dan umurku pada ketika itu 12 tahun. Maka aku menziarahi masjid Sidi Abi Al-‘Abbās Al-Qamri, Disitulah aku mengenali Imam Masjid tersebut serta anak-anaknya. Sesungguhnya Allah telah melembutkan hati mereka. Aku tiggal bersama mereka seolah-olah ahli keluarga mereka, aku makan apa yang mereka makan, aku pakai apa yang mereka pakai sehinggalah aku berjaya menghafal berbagai-bagai matan kitab syariyah serta ilmu-ilmu alat yang lain diatas tangan guru-guru yang hebat”[6]. Beliau juga sebelum itu turut mendapat pendidikan di Al-Azhar selama lima tahun[7].

 

Antara guru-guru yang membimbing beliau sepanjang pengajiannya di Al-Azhar dan Masjid al-Qamri ialah Jalāluddin al-Sayūti, Zakariā al-Ansori, Nāsiruddin al-Qoni, Imam Ramli, Syamsyuddin  al-Samanūdi, Syiekh Aminuddin imam masjid Al-Qamri[8]  dan lain-lain ulama’ yang mashur pada ketika itu. Kesempatan ini digunakan sebaiknya oleh al-Sya’rāni untuk mendalami ilmu-ilmu Islam. Beliau mempelajari ilmu usul, fikh, tasawūf, tafsir, adab, lughah dan lain-lain, disamping dalam masa yang sama turut berbakti menjadi salah seorang tenaga pengajar disitu. Selepas 17 tahun di Masjid Al-Qamri beliau menyambung pengajiannya di Madrasah Ummu Khūnad. Di sini, keilmuannya teserlah bagaikan bintang yang bergemerlapan. Walaupun mempunyai keilmuan yang tinggi, namun pendekatan sufi tetap menjadi pilihannya. Beliau mendampingi ramai tokoh-tokoh tasawuf sehiggalah dipertemukan dengan  Syeikh Ali al-Khāwas.[9]                                                                                                                                                                                         Ali Al-khāwas adalah seorang yang ummi sedangkan Al-Sya’rāni pula mashur dengan keilmuannya[10]. Namun apa yang di sifatkan oleh Sya’rāni tentang gurunya jelas menunjukkan ketokohan beliau[11]. Diawal pentarbiahannya, beliau disuruh menjual kesemua kitabnya,manakala duit dari hasil penjualan itu disedekahkan kepada fakir miskin. Beliau disuruh ‘uzlah daripada masyarat sehingga bersih jiwanya. Beliau kemudiannya disuruh pula bercampur dengan masyarakat supaya dapat bersabar atas tomahan dan kebencian mereka disamping sentiasa berzikir kepada Allah s.w.t. Berkat kesabaran serta ketaatan beliau, Allah telah membukakan segala pintu-pintu ilmu dan ma’rifah kepadanya sehingga digelar dengan gelaran Kutub.

 

Beliau kembali ke rahmatullah pada tahun 973 hijrah dan dimakamkan di Zawiyahnya yang kini dikenali dengan Masjid  Abdul Wahab Al-Sya’rāni, di Bāb Al-Sya’riah, Kaherah, Mesir. Jenazahnya dihadiri oleh semua golongan manusia termasuk Ulama’ Fuqaha’ dan juga menteri-menteri[12].

 

HASIL KARYA

 

Semasa hayatnya, Sya’rāni  menghasilkan begitu banyak karya-karya agong  yang meliputi bidang tasawūf, fikh, usul, tafsir, hadith, nahu, akhlak, perubatan, kimia  dan ilmu-ilmu lain. Kebanyakkan karyanya dimuat dalam 2 jilid, namun ada juga karyanya yang menjangkau sehingga 5 jilid. Jumlah keseluruhan karyanya menjangkau lebih daripada 70 buah buku.[13]Antara karya-karya yang beliau tinggalkan seperti berikut:

 

1. Anwār  al-Qudsiah Fi Ma’rifati Kawāid al-Sūfiah, iaitu kitab yang akan dibincangkan secara  terperinci selepas ini.

 

2. Anwār al-Qudsiah Fi Ma’rifati  Adāb al-‘Ubūdiah, Kitab ini mempunyai tiga bab yang secara keseluruhannya menekankan soal akhlak dan adab,juga nasihat sebagai panduan bagi mereka yang menjalani jalan menuju Allah.

 

3.Asrār Arkan al-Islam, nama asalnya Al-Fathul Mubin Fi Jumlatin Min Asrār Addin. Membincangkan tentang islam, prinsip-prinsip umum dan ibadah dalam pespektif tasawūf.

 

4.Al-Bahr al-Maūrūd Fi Mawāsik Wal ‘Uhūd. Pernah diterbitkan pada tahun 1378hijrah.

 

5.Al-Badr al-Munir Fi Qaribi Ahādis al-Basyir al-Nazir. Tajuk perbahasannya adalah Hadith dan tahrij.

 

6. Al-Kaūlu Mubin Fil Raddi ‘an al-Syeikh Muhyiddin. Tertumpu kepada mempertahankan kalam-kalam Al-Muhyiddin.( qidam alam,hulul dan ittihād)

 

7.Al-Mizān Al-Kubrā. Iaitu kitab fikh perbandingan dan mazhab-mazhab dalam usul fikh.

 

8.Al-Mizān Al-Zurriah. Karya yang merongkai permasalah akidah.

 

9.Al-Durar al-Mansūrah Fi bayāni Zubdi al-‘Ulūm al-Mashūrah. Iaitu ensiklopedia ulum quran, fikh, usul fikh, agama, nahu, balaghah dan tasawūf.

 

10.Al-Tobaqāt Al-Kubra atau Lawāqih al-Anwār Fi Tobaqāt al-Akhyār. Biografi Ulama’ Sufi dari Abu Bakar hingga ke zamannya.

 

11.Al-Akhlāk Al-Matbūliah.Membincangkan  akhlak-akhlak yang diambil lebih daripada 70 sahabat Imam al-Matbūli.

12. Al-Jawāhir Wa Dur,  Penulisan hasil dari soalan beliau kepada gurunya Al-Khawas.

 

13.Durar al-Qawās Fi Fatāwā Sidi Ali Al-Khāwas. Fatwa-fatwa gurunya Al-khāwas.

 

14.Irsyād al-Tolibin Ilā Marātibil Ulama’ al-A’milin. Kitab ini membahaskan secara mendalam beberapa teori Sya’rāni berkaitan syariah, ilmu, ma’rifah, ijtihad, taqlid, ta’wil dan lain-lain lagi.

 

15. Kasf al-Qummah. Membicarakan persoalan fikh  diatas aliran mazhab yang empat.

 

16. Latoif al-Minan Wal Akhlak. Menyentuh tentang biografi dirinya, doktrin tasawuf dan akhlak-akhlak islam.

17. Lawāqih al-Anwār al-Kudsiah fi Bayān al-‘Uhud al-Muhammadiah.

18. Muhtasor Alfiah li Ibni Mālik. Ilmu nahu

 

19. Muhtasor Tazkirah Fi Ahwal al-Maūta Wa Umūr Akhiroh. Membicarakan soal kematian, kehidupan semula , alam barzah serta kiamat

 

20. Muhtasor tazkirah Al-Imam Al-Suwaidi Fi Tib. Perubatan

 

21 Muhtasor Kitab Sofwatul Sofwah. Biografi sahabat, tabiin dan solihin.

 

22. Muqaddimah Al-Nahwiyah. Nahu

 

23.Al-Yawāqid Wal Jawāhir Fi Bayan Aqa’id al-Kabāir. Tasawūf

 

TEMA PERBINCANGAN SYA’RANI DIDALAM KITAB  ANWAR AL-QUDSIAH FI MA’RIFATI QAWAID AL-SUFIAH

 

Di dalam karya ini, Sya’rāni lebih menekankan tentang doktrin tasawūf itu sendiri. Ini jelas melalui tajuk yang beliau letakkan iaitu “cahaya-cahaya suci didalam mengenali prinsip-prinsip kesufian”. Kaedah ataupun prinsip merupakan asas sesuatu doktrin itu diterapkan, tanpanya tak mugkin sesuatu pegangan itu tertegak. Beliau turut mengukuhkannya dengan memperjelaskan kebenaran  amalan kesufian dan salasilahnya daripada sumber asal.

 

Beliau juga amat menitik beratkan persoalan etika ataupun akhlak dengan menggunakan istilah adab. Pendekatan ini banyak digunakan di dalam karya-karya beliau dengan membahagikan adab kepada beberapa bahagian yang utama. Beliau juga turut menyentuh permasalahan yang bersangkut dengan tazkiah al-nafs.

 

METODOLOGI PENULISAN

 

Pembinaan perbincangan beliau dimulai dengan muqaddimah, dilanjutkan perbahasan kepada tiga bab, seterusnya di sudahi dengan khatimah. Didalam muqaddimah, beliau membincangkan secara teperinci beberapa tomahan terhadap beliau. Kemudian meneruskan perbicaraan  yang membabitkan  pegangan kaum,[14] serta beberapa penjelasan terhadap pendirian kaum yang selari dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Beliau juga turut mengutarakan sanad talqin zikir, sanad memakaikan qarqah[15] kepada murid dan sejumlah daripada adab-adab zikir.

 

Dalam bab yang pertama, beliau menekankan adab-adab khas yang perlu ada didalam diri seseorang murid ketika bersendirian. Perbahasan ini dilanjutkan dengan berbagai-bagai tajuk kecil yang berbentuk panduan, nasihat, teladan, penyucian jiwa dan latihan kerohanian. Dalam bab yang kedua pula, beliau menyentuh adab-adab murid ketika bersama gurunya.Terdapat beberapa tajuk-tajuk kecil yang  secara umumnya memfokuskan ikatan antara murid dan guru, keizinan guru, perasaan kasih sayang dan alamat bagi seseorang murid yang Berjaya. Manakala bab yang terakhir menyuntuh adab-adab murid ketika besama teman-temannya. Tidak mengasingkan didalam tajuk-tajuk kecil, tetapi mengadunkannya menjadi satu.

 

Sya’rāni membuat penggulungan dengan menyebutkan adab-adab kaum dan syarat-syarat umum yang perlu ada bagi setiap murid dan juga guru di dalam khatimahnya. Beliau juga turut memadankan kata-kata ulama’ dan peribadi mereka itu di setiap adab yang dibicarakan.

 

ALIRAN PEMIKIRAN

 

Kehebatan Sha’rāni didalam bidang keilmuan islam sudah tidak asing lagi. Ini jelas apabila karya-karyanya di terokai serta pemikirannya dikaji. Nicolsan seorang orentalis mengatakan “adalah Sha’rāni seorang pemikir dan pencetus idea baru, beliau meninggalkan kesan hebat lebih-lebih lagi di dalam dunia islam. Dari dahulu hinggalah sekarang kitabnya menjadi buruan sang pembaca”.

 

Penegasan terhadap pegangan ahli tasawūf.

 

Sha’rāni dapat merasakan tanggapan negative masyarakat umum terhadap dirinya dan juga ahli tarikat. Justeru, beliau menangkis segala persepsi tersebut dengan katanya “ Sesungguhnya aku dengan memuji Allah s.w.t adalah ahli sunnah, pengikut bagi syariat nabi Muhammad s.a.w” beliau menambah lagi dengan katanya “ tidak aku karang sebuah kitab pun melainkan selepas daripada aku mendalami ilmu-ilmu syariat dan mengkaji segala mazhab ulama’ serta dalil-dalil mereka itu”.[16] Kenyataan ini jelas menggambarkan pemikiran beliau terhadap kebenaran serta sumber tasawūf yang menjadi pegangannya serta ahli-ahli tarekat. Kemudian jika diteliti ungkapan tersebut,istilah “mendalami” serta “mengkaji” adalah berbeza dengan istilah “mengetahui”.[17]Ini bermakna pegangan beliau benar-benar berteraskan landasan ilmu yang bersumberkan Qur’an, sunnah, ijma’ ulama’ dan qias tampa merombak-rongkai syariat yang diturunkan.

 

Menurut Sha’rāni, konsep ubudiah ahli tasawūf adalah selari dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka juga bersepakat bahawa Allah itu tuhan yang esa,yang patut disembah didalam ubdiah dan minta tolong di setiap waktu dan masa. Tuhan yang tidak ada sekutu bagiNya, tidak ada anak serta wujud dengan dhatNya tampa perlu kepada yang menjadikanNya. Tuhan yang mencipta alam, tidak perlu kepada tempat kerana Dia yang menciptakan tempat, ,bukan jisim, bukan jauhar , bukan ‘arad serta bukan seumpama apa yang terlintas difikiran. Dialah tuhan yang tiada sesuatupun menyerupainya. Golongan tasawūf juga bersepakat bahawa Nabi Muhammad adalah utusan kepada umat manusia keseluruhannya. Mengkhabarkan segala yang diperintahkan daripada Tuhannya tentang agama kepada kita.                                                                                                                                                                                                Tegas beliau, “Allah tidak akan memberikan pertolonganNya melainkan  kepada mereka yang menjunjung syariat yang diturunkan keatas lidah-lidah rasulNya”.[18]Berdasarkan kenyataan ini, ternyata kebaikan mengikut pandangan beliau hanyalah bagi mereka yang menjunjung agama diatas landasan syariat sedangkan adalah keburukan bagi mereka yang cuba membuat bid’ah.

 

Konsep kesohehan amalan.

 

Keraguan adalah penyebab utama sesuatu amalan itu dipertikai, ia lebih menyedihkan apabila menjadi salah satu sebab kenapa amalan itu tertolak. Kurangnya pengetahuan ataupun terlalu bersikap ambil mudah merupakan punca fenomena ini berlaku, Dalam menyelesaikan  permasaalahan ini,  pendekatan  yang digunakan oleh Sha’rāni adalah menyatakan kebenaran serta mengemukakan hujah bagi setiap amalan yang dilakukan.Selanjutnya, memberi penerangan yang sempurna dan mendalam didalam merungkai segala permasalahan tersebut. Antara isu yang menjadi perbahasan hebat di kalangan mereka adalah kesohihan sanad talqin kalimah syahadah secara individu dan berjemaah, sanad zikir dan sanad memakaikan qarkhah. Namun, pendekatan ini berjaya membuktikan kesohehan amalan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang kukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kaum serta dapat meleraikan segala kekusutan yang melanda. Setelah beliau merungkai punca permasalahan, barulah beliau masuk kepada menceritakan kepentingan amalan tersebut.

 

Teori penyucian jiwa.

 

Sha’rāni berpandangan, taubat merupakan rukun yg utama didalam membersihkan jiwa. Baginya, sepertimana solat itu tidak diterima jika terkena najis begitu juga penjalanan tarikat tidak akan diterima jika disertakan dengan maksiat. Jalan terbaik sebagai penyelesaian adalah dengan bertaubat. Selain dari taubat, melazimi zikir dan membaca al-qur’an  juga merupakan ubat terbaik dalam menyucikan jiwa.

 

Adab keperibadian seseorang murid(sālik).

 

1. Memahami ilmu agama. Bagi Sha’rāni, kefahaman dalam agama adalah asas sebelum seseorang murid menjalani jalan tarekat.Semestinya murid itu perlu menjaga adab-adab syariat serta berjalan di atas landasannya.Ini kerana tasawūf dan ilmu merupakan dua benda yang selari dan tak mugkin dapat dipisahkan. Kecacatan didalam memahami syariat boleh membawa murid itu melanggar hukum-hukum tuhan.

 

2. Memilih guru (syeikh). Sha’rāni berpandangan, menjadi keperluan bagi seseorang murid memilih guru yang mahir didalam ilmu-ilmu syariat sebagai syeikh tarikatnya. Perkara ini dapat menyekat murid dari bercampur dengan guru-guru yang lain sehingga menyebabkan gurunya berkecil hati. Bagi beliau, seseorang guru yang kurang mahir boleh menyebabkan kecenderungan murid kepada guru yang lain melonjak. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku didalam tradisi tarikat. Sha’rāni juga sependapat dengan Muhyiddin ‘Arābi dengan memetik katanya “ seperti mana alam ini tidak wujud dari dua tuhan, mukallaf tidak dari dua rasul, isteri tidak dari dua suami, begitu juga murid tidak dari dua syeikh”.[19] Menurut beliau, konsep kerohanian adalah berbeza dengan jasmani kerana dibentuk atas dasar tauhid yang murni. Namun pandangan ini berbeza dengan situasi yang lain apabila seseorang murid mengambil syeikh yang baru selepas kematian syeikh yang pertama atau diatas keizinan syeikhnya.

 

3. Adab berguru. Mengikut sha’rāni , perkara pokok dalam berguru adalah menanamkan perasaan kasih dan sayang yang mendalam terhadap guru. Kerana guru dianggap sebagai wasilah yang menghubungkan diantara  murid dan Allah s.w.t. Jika diteliti, mungkin juga kita dapat umpamakan  seperti buku yang menjadi wasilah bagi kita di dalam mendapatkan ilmu. Beliau juga berpendapat bahawa seseorang yang menolak wasilah adalah munafiq. Kenyataan ini jika dikaji, mungkin ada logiknya. Antara sifat-sifat orang munafik adalah ucapannya tidak sama seperti apa yang di iktiqadkan. Begitu juga, orang yang mengaku rasul itu adalah guru tetapi tidak mengasihinya.

 

4. Ketika bersama rakan seperjuangan. Dalam mengemukakan pandangan, Sha’rāni hanya menumpukan kepada perkara-perkara yang dianggap penting antaranya beliau menekankan murid supaya jangan meninggalkan majlis zikir sebelum  majlis itu berakhir. Beliau berpandapat, kelakuan demikian boleh menyebabkan jatuhnya semangat rakan-rakan yang lain. Menurutnya lagi, seseorang murid perlu menasihati kawan-kawan yang lain serta mengajarkan adab-adab syariat dan kesufian. Kerana ini dapat membantu seseorang murid itu memperbetulkan dirinya juga.Beliau juga menekankan murid supaya berlumba-lumba didalam setiap amalan yang mempunyai kebaikan samaada berbentuk keduniaan ataupun akhirat. Bagi beliau berkhidmat adalah jalan terbaik dalam meningkatkan kerohanian.

 

KESESUAIAN IDEA SHA’RANI DALAM MENYELESAIKAN ISU SEMASA

 

Ketokohan Sha’rāni memang sudah tidak perlu disangkal lagi, idea-ideanya banyak dikaji serta dipraktikkan dikalangan ahli tarekat sejak dulu hinggalah sekarang. Tetapi apa yang menyedihkan ideanya tidak banyak dipraktikkan di dalam masyarakat umum. Jika kita meneliti semula, banyak idea-idea beliau yang boleh diserapkan kedalam masyarakat bagi menyelesaikan berbagai-bagai isu semasa yang melanda Malaysia hari ini. Antara idea-idea beliau yang boleh dipraktikkan adalah seperti berikut :

 

1.Perlunya setiap individu itu memperkasakan diri dengan ilmu fardu ain serta ilmu-ilmu asas agama yang lain.Idea ini selari dengan tuntutan agama islam sekaligus jika dipraktikkan ia dapat meningkatkan modal insan disamping mengurangkan gejala-gejala tidak sihat dikalangan masyarakat.

 

2.Konsep talkin syahadah juga adalah diantara perkara yang perlu di titik beratkan pada masa kini. Mengucapkan semula syahadah bukannya menafikan keislaman seseorang bahkan memantapkan lagi keimanannya. Sejarah membuktikan Islam di alam melayu lahir dari pendakwah yang datang dari tanah arab. Namun sejarah juga membuktikan masyarakat melayu islam menempuhi berbagai-bagai rintangan sehingga ke hari ini. Antara kemelut yang melanda umat melayu islam adalah mengamalkan semula perkara kurafat yang telah ditinggalkan sejak kedatangan islam kealam melayu. Sebagai contoh berlakunya pergaduhan antara kaum yang dilakarkan dalam peristiwa 13 mei 1969 banyak memberikan kesan yang mendalam dari pespektif akidah.

 

Akibat tekanan pada waktu itu, masyarakat melayu kembali mencari kekuatan dengan menuntut semula ilmu-ilmu silap sebagai bekalan diri tampa menyedari mereka telahpun menggadaikan keimanan mereka. Seterusnya mereka tidak kembali bertaubat serta melafazkan kembali kalimah iman iaitu syahadah. Perkara ini secara tidak langsung meninggalkan berbagai-bagai persoalan, bagaimanakah dengan amalan mereka? Menjadi wali, saksi, berkahwin dan adakah semua ini dikira sebagai amalan islam? Jika tidak, bagaimana dengan status zuriat yang lahir dari kuturunan mereka?Banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita kaitkan dengan  isu ini. Sebagai penyelesaian terbaik adalah menjadi keperluan bagi seseorang individu itu melafazkan semula syahadah dengan niat menerima kefarduan agama islam ketika baligh.

 

3. Adab murid dengan guru jika dipraktikkan di sekolah-sekolah dapat meningkatkan nilai moral dikalangan pelajar sekaligus memartabatkan institusi pendidikan negara. Jika diteliti, konsep kasih sayang     dapat meningkatkan rasa hormat antara satu sama lain. Guru bijak meletakkan kedudukannya dalam mendidik, manakala murid pula tahu peranannya. Secara tidak langsung komunikasi antara keduanya terjalin.Begitu juga jika konsep ini diserapkan dalam institusi kekeluargaan dan  kemasyarakatan, ia akan menambahkan lagi keharmonian sesama insan.

 

4.Tidak mementingkan diri dan tahu menjaga senstiviti orang lain, idea ini diambil dari larangan Sha’rāni kepada murid yang bersegera meninggalkan majlis zikir sebelum berakhirnya majlis. Akhir-akhir ini, banyak kita dengar ungkapan yang menyakitkan telinga, gerak-geri serta tingkah laku perbuatan yang menyakitkan mata serta meloyakan.  Semua ini berlaku kerana tingginya sifat keegoan, mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan senstiviti orang lain.

 

5.Penggabung jalinan antara akidah,syariat dan akhlak(tasawūf) adalah pekara pokok pada hari ini. Mengasingkannya membuatkan manusia tersasar dari jalan yang sebenar. Sebagai contoh apa yang berlaku hari ini, wujudnya ajaran sesat, fahaman liberal dan berbagai-bagai lagi aliran sonsang lain berpunca dari sikap memisahkan perkara diatas. Seseorang yang benar, apabila dia belajar sesuatu ilmu islam dia mampu menyuaikan dengan ilmu-ilmu islam yang lain. Akan tetapi, jika ilmu yang dipelajari membawa kepada menjauhkan, dia ataupun ilmunya mempunyai masaalah.

 

KESIMPULAN

 

Sha’rāni telah berjaya meletakkan tasawūf pada kedudukannya yang sebenar. Teorinya menjadi panduan kepada umat islam hingga akhir zaman. Idea-ideanya dalam bidang tasawūf telah membawa nafas baru terhadap ahli tarekat yang sebelum ini dikritik dengan berbagai-bagai           kritikan. Kejayaan Sha’rāni sepatutnya dijadikan idola sebagai suntikan semangat bagi individu yang mencari keredoan tuhan.

 

BIBLIOGRAFI

 

  1. Abdul Wahāb al-Sha’rāni. . Anwar al-Qudsiah Fi Ma’rifati Kawāid Al-Sūfiah. Bairut Lubnan.
  2. Dr Ramadan Bustāwesi Muhammad (2007), Analisis kitab Al-Anwār Al-Qūdsiah Fi Ma’rifati Adab al-‘Ubūdiah. Kaherah: Lembaga Perpustakaan Awam Mesir,
  3. Abdul Wahāb Al-Sya’rāni (1893), Latoif al-Minan Wal Akhlak.
  4. Prof Muni’ Abdul Halim Mahmud (2003) Analisis kitab Al-Akhlak al-Matbūliah karangan Abdul Wahāb Al-Sya’rāni. Kaherah: Maktabah Iman.
  5. Dr Sū’ad Māhir Muhammad (2010), Masājid Misr Waaulia’uhā al-solihūn. Kaherah: Dār Kutub al-Masriah.
  1. Sayyid Mahmud Abu Faid (1967), Jamahratul Aulia’. Kaherah: Muassasah Al-Halābi.
  2. Abdul Wahāb al-Sha’rāni. Al-Mizān Al-Kubrā. T. T. P.
  3. Dr  ‘Isom  Anas al-Zaftāwi (2008) Analisis kitab Irsyād al-Tolibin Ilā Marātibil Ulama’ al-A’milin. Kaherah : Dār Jawame’ al-Kalem.
  4. Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994), Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

[1]  Dr Ramadān Bustāwesi Muhammad (2007), Analisis kitab Al-Anwar al-Qudsiah Fi Ma’rifati Adab al-‘Ubudiah. Kaherah: Lembaga Perpustakaan Awam Mesir, h. 7.

[2]  Beliau inginkan gambaran yang sebenar tentang riwayat hidupnya kerana kebanyakkan penulisan terhadap golongan tasawuf tersasar daripada hakikat yang sebenar.

[3] Iaitu sultan di negeri Talmasan pada zaman Syiekh Abi Madyan Al-Ma’ribi. Manakala anaknya Syiekh Musa merupakan murid bagi Abi Madyan. Mungkin ini yang dimaksudkan dari keturunan raja dalam kenyataan Al-Sya’rāni. Datuknya Syiekh Musa merupakan seorang murid yang taat. Beliau patuh atas segala arahan gurunya sehinggalah beliau dihantar sebagai utusan ke Soid, Mesir.

[4]  Iaitu di wilayah Qalyūbiah, jaraknya 3 farsah ke Kaherah.

[5] satu ruang di tepi Masjid yang disediakan khas untuk kanak-kanak belajar Al-Quran.

[6]  Abdul Wahāb Al-Sya’rāni (1893), Latoif al-Minan Wal Akhlak. T.T.P. Jil. 1, h 33.

[7] Prof Muni’ Abdul Halim Mahmud (2003) Analisis kitab Al-Akhlak Al-Matbūliah karangan Abdul Wahāb Al-Sya’rāni. Kaherah: Maktabah Iman. Jil.1, h 70.

[8] Yang disifatkan oleh Sya’rāni sebagai guru-guru yang amat menyayanginya.

[9] Beliau berasal di Berlis, satu perkampungan di Wilayah Karf al-Syeikh, Mesir. Kemudian berhijrah ke Kaherah. Terkenal dengan sifat merendah diri, pemurah dan suka berbakti. Menghabiskan hidupnya dengan berbakti di rumah Allah. Beliau wafat di kaherah dan disemadikan di Syāri’ Al-Khāwas, Hayyu Husainiah berhampiran dengan Bāb al-futūh. (Dr Suad Māhir Muhammad (2010), Masājid Misr Waaulia’uha Al-solihun. Kaherah: Dār Kutub al-Masriah, j. 5, h. 139.)

[10] Dr Toha Abdul Bāqi menyifatkan hubungan antara Al-Khāwas dengan Sya’rāni sebagai satu daripada dalil kebesaran martabat guru di dalam menjalani Tarekat. Ia juga sebagai lambang ketiggian ilmu ladūni. Walaupun Al-Khāwas ummi dan Sya’rāni alim, itu hanyalah hokum luaran, sedangkan dari segi batinnya Al-Khāwas itu alim dan Sya’rāni itu ummi.

[11] Sya’rāni berkata “ Adalah tempoh persahabatanku bersamanya selama 10 tahun itu bagaikan hanya sesaat”

[12] Sayyid Mahmud Abu Faid (1967), Jamahratul Aulia’. Kaherah: Muassasah Al-Halābi, Jil. 2, h. 262.

[13] Dr Suad Māhir Muhammad (2010), Masājid Misr Waaulia’uha Al-solihun. Kaherah: Dār Kutub Al-Masriah, j. 5, h. 115.

[14] . kaum bermaksud ahli tasawūf.

[15] . cebisan kain.(sejenis pakaian)

[16] . Abdul Wahāb al-Sha’rāni. Anwār al-Qudsiah Fi Ma’rifāti Kawāid Al-Sūfiah. Bairut, Lubnan :Maktabah al-‘Elmiah. J. 1, h. 11&12.

[17] . Mendalami: menjadikan lebih sempurna atau terperinci (pengetahuan atau sebagainya). Mengkaji: menyelidik dan meneliti dengan dalam atau terperinci (supaya benar-benar mengetahui sesuatu, supaya dapat buat keputusan). Manakala mengetahui : memaklumi, mendapati, mengenali. lihat Kamus dewan, edisi ketiga(1997).

[18] . Abdul Wahab al-Sha’rani, op, cit. J. 1, h. 50.

[19]  Ibid  J. 1, h. 40.

Murid Sheikh Daud Al-Fathani yang menjadi ulama alam Melayu


Bhg.(3) (Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah)
Adapun telah dibicarakan mengenai guru-guru Syeikh Daud al-Fathani yang banyak mencurahkan ilmu kepada beliau, sama ada ilmu duniawi mahupun ukhrawi.

Juga disentuh mengenai nama murid-murid beliau sahaja. Untuk memperincikan lagi mengenai tersebut, maka akan dibincangkan pula secara umum tentang murid-murid dan perhubungan mereka dengan Syeikh Daud al-Fathani.

Maklumat ringkas tentang murid-murid beliau tersebut adalah sebagai berikut. Dimulakan dengan murid beliau bernama Syeikh Abdul Halim, adalah anak angkat Long Yunus (Sultan Kelantan). Beliau berasal daripada anak saudagar Cina yang menyerahkan anaknya itu kepada Long Yunus. Hal ini kerana eratnya hubungan perniagaan antara Kelantan dengan negeri Cina pada masa itu. Long Yunus mengirim Abdul Halim bersama putera baginda ke Mekah.

Di Mekah, Abdul Halim dan putera Long Yunus belajar kepada Syeikh Daud Abdullah al-Fathani. Selepas Abdul Halim memperoleh banyak ilmu daripada Sheikh Daud al-Fathani di Mekah, beliau pulang ke Kelantan. Beliau giat mengajar, dan dilantik sebagai penasihat Sultan Muhammad I (1800-1837 M).

Beliau dianggap sebagai orang pertama mengajar di Kelantan, yang menggunakan kaedah pengajian pondok. Pusat aktivitinya di Kota Kubang Labu, yang kemudian berpindah ke Kota Lama (Kampung Sireh).

Pada masa itu, beliau mengajar dengan hanya menggunakan kaedah hafalan. Hal ini bukan sahaja disebabkan faktor kebolehannya, tetapi juga kerana sulit untuk mendapatkan kitab. Ini kerana pada masa itu kitab hanyalah berupa tulisan tangan sahaja.

Sheikh Abdul Halim ini meninggalkan tokoh-tokoh yang berkesinambungan, iaitu dua orang anaknya yang juga ulama. Kedua anaknya adalah Haji Yusuf dan Haji Ya’qub. Haji Yusuf ialah seorang pahlawan Sultan Muhammad I, tokoh seni bina dan pandai seni suara. Beliaulah yang mereka bentuk Istana Kebun Meseta (Padang Merdeka).

Adapun Haji Ya’qub lebih banyak menumpukan kegiatannya kepada mengajar. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Haji Ahmad bin Haji Yusuf, iaitu cucu Syeikh Abdul Halim yang menulis kitab bertajuk Dar al-Hasan pada 1282 H di atas permintaan Sultan Kelantan. Manuskrip aslinya yang merupakan tulisan tangan tersimpan di Pusat Islam Malaysia.

Murid Sheikh Daud al-Fathani yang bernama Wan Hasan bin Ishaq al-Fathani dan Sheikh Ali bin Ishaq al-Fathani berkemungkinan dua bersaudara, termasuk keluarga kepada Sheikh Muhammad Saleh bin Abdur Rahman al-Fathani yang berasal dari Kampung Pauh Bok, Patani.

Dalam satu riwayat diceritakan bahawa antara Sheikh Daud al-Fathani dan Sheikh Wan Ali bin Ishaq al-Fathani terjadi saling tukar menukar ilmu. Kadangkala Sheikh Daud al-Fathani sebagai guru dan Sheikh Wan Ali pula sebagai muridnya dan begitu jua sebaliknya.

Namun begitu, Sheikh Daud al-Fathani tetap dianggap sebagai guru kepada Sheikh Ali al-Fathani. Adapun Sheikh Wan Hasan akhirnya memusatkan aktiviti dakwah dan penyampaian pendidikannya di Besut, Terengganu. Beliau meninggalkan dua karya tulis iaitu Hidayat al Mukhtar (1249 H/1833 M) dan Ayyuhal Walad (1266 H/1850 M).

Beliau yang digelar sebagai Tuan Hasan Besut bin Ishaq al-Fathani wafat dalam tahun 1860 M.

Murid Sheikh Daud al-Fathani bernama Sheikh Wan Muhammad Zain, yang mana nama asalnya Zainal Abidin dipendekkan dengan panggilan Wan Din sahaja lahir tahun 1233 H/1818 M di Bendang daya, Patani. Beliau wafat di Mekah pada 18 Zulhijjah 1325 H/1908 M.

Terkenal

Permulaan aktivitinya dengan menyalin kitab-kitab Sheikh Daud al-Fathani. Beliau bersama adiknya Sheikh Wan Abdul Qadir bin Musatafa al-Fathani meneruskan pengkaderan Islam di pondok Bendang Daya, Patani, iaitu pondok yang paling terkenal dan teramai muridnya di Asia Tenggara pada abad ke 19.

Salah satu tulisan tangan beliau tersimpan di Pusat Islam Malaysia yang bertajuk Jawahir al Saniyat, karya Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani yang bernombor MI 484. Salah seorang murid beliau juga menyalin semula kitab-kitab jawi ini.

Hal ini disebabkan wasiat beliau supaya menyalin kitab-kitab jawi tersebut, dan murid beliau tersebut ialah Sheikh Muhammad Husein bin Abdul Latif @ Tok Kelaba.

Seterusnya murid Sheikh Daud al-Fathani yang lain ialah Sheikh Abdus Shamad bin Haji Abdullah Imam Bira. Lahir di Kampung Pulai Condong, Kelantan. Beliau adalah saudara dua pupu dengan Sheikh Daud al-Fathani. Beliau dianggap orang pertama membuka pondok di Pulai Condong, Kelantan.

Murid beliau juga sangat ramai di antaranya Sheikh Wan Ali bin Abdur Rahman Kutan al-Kalantani.

Murid Sheikh Daud al-Fathani yang bernama Sheikh Abdul Malik bin Isa pula adalah cucu Sheikh Abdul Malik @ Tuk Pulau Manis Terengganu, iaitu datuknya tersebut adalah yang pertama menterjemahkan kitab Syarah Hikam ke dalam bahasa Melayu.

Sheikh Abdul Malik tersebut sempat belajar kepada Sheikh Daud al-Fathani. Setelah beliau kembali dari Mekah dengan berbekalkan ilmu yang banyak, beliau meneruskan tugas dengan penyebaran Islamnya di Terengganu.

Mengenai murid beliau bernama Sheikh Zainuddin Aceh belum diketahui secara khusus tentang biodatanya. Namun diketahui bahawa Sheikh Nawawi al-Bantani yang sangat terkenal itu adalah murid Sheikh Zainuddin Aceh. Mengenai beliau telah penulis bicarakan, dan secara lengkapnya dapat dibaca dalam buku Perkembangan Ilmu Fiqhi dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara jilid 2.

Demikian juga halnya murid beliau bernama Sheikh Zainuddin bin Muhammad al-Badawi s-Sumbawi.

Mengenai murid beliau, Sheikh Ahmad Khatib Sambas juga telah dibicarakan dalam artikel ini dan secara ringkas juga telah penulis muat dalam buku berjudul Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara. Namun disebut semula secara ringkas mengenainya.

Nama lengkap murid beliau ini ialah Sheikh Muhammad Khatib bin Abdil Ghafar bin Abdullah bin Muhammad as-Sambasi al-Jawi. Lahir pada bulan Safar tahun 1217 H. Wafat tahun 1289 H (1875 M) dalam usia lebih kurang 70 tahun.

Selain berguru dengan Syeikh Daud al-Fathani, beliau juga belajar kepada ulama-ulama terkenal iaitu Sheikh Syamsuddin, Sheikh Muhammad Shaleh Rais, Sheikh Umar Abdur Rasul Mufti Mekkah, Sheikh Abdul Hafiz Ajami, Sheikh Basyri al-Jabarti, Sayid Ahmad al-Marzuqi Mufti Malik, Sayid Abdullah al-Mirghani dan Sheikh Usman ad-Dimyati.

Beliau adalah seorang tokoh besar dalam perkembangan Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah di Alam Melayu.

Salah satu daripada kitabnya iaitu Fathu al ‘Arifin. Manuskripnya masih tersimpan di Pusat Islam Malaysia bernombor siri 447 .

Daripada sekian banyak murid Sheikh Daud al-Fathani, seorang di antaranya pernah menjadi Sultan. Beliau adalah sultan Sambas bernama Muhammad Shafiuddin. Syeikh Daud al-Fathani sendiri pernah berkunjung ke Sambas. Di Sambas, beliau sempat menyelesaikan sebuah karangannya berjudul Dhiya’ul Murid fi Kalimatit Tauhid di tempat kediaman Sultan Muhammad Shafiuddin tersebut.

Sejarah Sambas mencatat bahawa pada zaman Sultan Muhammad Shafiuddin itulah kemajuan Islam di kerajaan Sambas sampai ke puncaknya. Sultan Muhammad Shafiuddin mendirikan sebuah masjid Agung sebagai pusat penyebaran Islam di kerajaannya. Masjid tersebut masih wujud kini yang terletak di simpang tiga aliran sungai Sambas.

Adapun tentang murid beliau yang bernama Lebai Din bin Long Nik al-Fathani masih penulis ragui. Adakah Lebai Din tersebut itu murid langsung Sheikh Daud al-Fathani tanpa perantaraan oleh guru yang lain seorang ataupun lebih. Tentang ulama tersebut penulis ketahui melalui seorang penyebar Tarekat Syathariyah di negeri Perak. Beliau ialah Haji Muhammad Saman bin Muhammad Khan iaitu pengakuan beliau adalah bahawa beliau murid Lebai Din bin Long Nik al-Fathani tersebut.

Lebai Din bin Long Nik al-Fathani meninggal dunia dalam tahun 1939 M dalam usia 105 tahun. Haji Muhammad Saman bin Muhammad Khan menulis dalam bukunya at-Thariq ilallah pada halaman 46, “……….demikian keadaan hamba apabila Syeikh hamba Tuan Lebai Din bin Long Nik al-Fathani kembali ke Rahmatullah pada tahun 1939M hamba tatkala bersama-sama dengan beliau itu cuma dapat berzikir jihar dan zikir sir sahaja. Hamba amat dukacita ke mana hamba hendak mencari Sheikh seumpamanya, juga untuk menyambung dan muzakarah hal-hal batin itu”. Pada halaman 73 pula, tertulis dengan jelas bahawa Tuan Lebai Din bin Long Nik al-Fathani menerima Tarekat Syathariyah dari Sheikh Daud al-Fathani.

Murid Sheikh Daud al-Fathani yang sangat terkenal pula ialah Sheikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani. Beliau adalah guru sekelian guru Ilmu Tasawuf di Mekah yang sekali gus mengajar berbagai tarekat terutama Thariqat Syathariyah.

Seterusnya murid Sheikh Daud al-Fathani bernama Sheikh Muhammad bin Ismail Daudy al-Fathani pula lahir dalam pelarian di Pulau Duyung, Terengganu sekitar tahun 1830 – 1831 M. Tentang beliau telah juga dimuatkan dalam artikel ini, dan selengkapnya dapat dibaca dalam buku Perkembangan Ilmu Fiqhi dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara jilid 2.

Penting

Murid-murid Sheikh Daud al-Fathani yang tersebut iaitu Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Riau, Raja Ali Haji Riau dan Raja Haji Abdullah @ Marhum Mursyid Riau adalah kaum Diraja Riau yang memegang peranan penting dalam pentadbiran pemerintahan mahupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Kerajaan Riau-Lingga, Johor dan Pahang khasnya dan Alam Melayu amnya.

Raja Haji Ahmad dan puteranya Raja Ali Haji sewaktu di Betawi pernah belajar ilmu Falak kepada Sheikh Abdur Rahman al-Masri, sahabat Sheikh Daud al-Fathani. Raja Haji Ahmad dalam tahun 1243 H membawa serombongan dari Riau pergi ke Mekah termasuk Raja Ali Haji dan dalam masa tersebut, beliau sempat belajar kepada Sheikh Daud al-Fathani.

Adapun Raja Ali Haji sangat terkenal dalam kajian atau perbahasan bahasa dan sastera di alam Melayu. Namun begitu, apabila diteliti bahawa beliau banyak terpengaruh dengan bahasa yang dipergunakan oleh Sheikh Daud al-Fathani. Sebagai contoh dalam buku Raja Ali Haji yang kadang-kadang terselit bahasa Patani dan Kelantan, seperti kata ‘selalu’. Dalam bahasa Melayu yang umum ‘selalu’ bererti sering kali dilakukan, tetapi dalam bahasa Patani dan Kelantan ertinya ‘terus’.

Sebagai contoh di antara tulisan Raja Ali Haji tentang ini, iaitu “Syahdan adapun Raja Haji itu, tiadalah ia singgah lagi selalu ia ke Riau jalan Singapura. Maka berselisihlah perjalanannya itu dengan Raja Dibaroh, sebab tiada ia berjumpa di laut. Maka selalulah ia masuk ke dalam Riau. ‘Selalu’ dalam kalimat tersebut bukanlah bererti ‘sering’ tetapi adalah ‘terus’ menurut bahasa Patani dan Kelantan, sedangkan dalam percakapan di Riau sendiri tidak pernah diertikan sedemikian.

Ini adalah salah satu bukti bahawa Raja Ali Haji terpengaruh dengan bahasa Sheikh Daud al-Fathani, ia juga termasuk ketika mengajar mahupun digunakan dalam kitab-kitabnya.

Mengenai Sheikh Ismail Minangkabau pula, ada yang mengatakan bahawa beliau adalah sahabat Sheikh Daud al-Fathani. Bagaimanapun, dalam penelitian penulis, bahawa beliau adalah murid Sheikh Daud al-Fathani.

Pendapat penulis ini dikuatkan melalui maklumat dari Kanzul Mu’id halaman 14 yang tertulis : “……Syeikh Ismail Khalid yang mempunyai kitab Kifayat al-Ghulam dan murid mereka yang sangat alim lagi mempunyai beberapa karangan yang manfaat akan manusia iaitu asy-Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani …”.

Sheikh Ismail Minangkabau inilah yang datang ke Riau mengajar Tarekat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah yang diceritakan oleh Raja Ali Haji dalam bukunya Tuhfat al-Nafis yang terkenal itu.

Tentang Sheikh Ismail Minangkabau ini telah penulis bicarakan dan selengkapnya dalam buku berjudul Sheikh Ismail al-Minangkabawi Penyiar Tarekat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah.

Sheikh Muhammad Saleh bin Murid al-Rawa adalah seorang ulama besar yang pernah belajar kepada Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani dan ramai lagi. Salah satu karya beliau adalah Fathu al-Mubin. Kitab Fathu al-Mubin ini adalah merupakan terjemahan dan Syarah Hadis Empat Puluh Imam Nawawi yang pertama dalam bahasa Melayu.

Adapun Muhammad Saleh bin Sunan Maulana Qadi yang lebih terkenal dengan Tengku Tembusai adalah seorang pahlawan. Mengenai beliau juga telah dibicarakan dalam artikel. Selain menjadi murid Sheikh Daud al-Fathani, beliau juga belajar kepada Sheikh ismail Minangkabau sewaktu di Mekah.

Walaupun tidak semua murid beliau dapat dibicarakan, namun dapat diteliti dan terbukti bahawa Sheikh Daud al-Fathani ramai meninggalkan murid-murid yang menjadi tokoh dan ulama yang terkenal.

Selain meninggalkan murid-murid yang terkenal, kitab-kitab karya beliau juga sangat terkenal di seluruh alam Melayu, bahkan masih digunakan dan dijadikan rujukan sehingga kini.

SUMBER:

Salasilah keilmuan Syeikh Daud al-Fathani


Koleksi Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah (Bahagian 2)
SETELAH selesai membicarakan salasilah Sheikh Daud al-Fathani mengenai asal-usul keturunannya, pendidikannya dan kewafatannya, maka penulis bicarakan pula tentang guru-guru dan murid-muridnya. Sheikh Daud al-Fathani belajar daripada ramai guru-guru dalam pelbagai bidang. Beliau juga menurunkan ramai murid-murid yang menjadi ulama dan tokoh terkenal di Alam Melayu.

Guru-gurunya

Dipercayai bahawa Sheikh Daud al-Fathani mendapat pendidikan dasar keislaman dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Ayah dan datuknya adalah ulama besar yang bertanggungjawab dalam pendidikannya.

Ada orang meriwayatkan bahawa Sheikh Daud al-Fathani pernah belajar di Aceh sekitar dua tahun. Dalam manuskrip nombor 486 yang tersimpan di Pusat Islam Malaysia (Kuala Lumpur) ada menyebut bahawa Sheikh Abdush Shamad al-Falimbani mengambil ijazah muqaranah daripada Sheikh Muhammad Zain Aceh. Bererti tentunya Sheikh Daud al-Fathani juga belajar dengan Sheikh Muhammad Zain. Sheikh Muhammad Zain adalah penyusun kitab Bidayat al-Hidayat, Kasyf al-Kiram dan lain-lain. Nama pada kitab karya-karyanya ialah Sheikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyi.

Ketika melanjutkan pelajarannya di Mekah, Sheikh Daud al-Fathani mendekati para ulama Patani yang telah bermastautin di Mekah. Di antara ulama Patani yang telah diiktiraf dan dibolehkan mengajar di Masjidil Haram ialah Sheikh Muhammad Shaleh bin Abdur Rahman al-Fathani. Beliau adalah seorang tokoh ulama Ahli Syari’at dan Haqiqat yang lebih banyak terjun ke dunia kesufian. Kepadanya Sheikh Daud al-Fathani banyak memperoleh ilmu terutamanya ilmu kesufian.

Membai’ah

Dalam salasilah berasal dari tulisan Sheikh Ismail bin Abdul Lathif Pontianak (lebih dikenali dengan nama Haji Ismail Jabal) yang salasilah itu sekarang ada pada salah seorang muridnya seorang ulama Pontianak bernama Haji Abdur Rani Mahmud, bahawa Sheikh Daud al-Fathani belajar kepada Sheikh Ali bin Ishaq pada bidang Tarekat Samaniyah. Akan tetapi pada bidang Thariqat Syathariyah pula adalah sebaliknya, iaitu Sheikh Daud al-Fathani telah membai’ah Sheikh Ali bin Ishaq al-Fathani. Jadi bererti Sheikh Ali bin Ishaq al-Fathani adalah murid Sheikh Daud al-Fathani, bukan guru beliau.

Daripada dua sumber yang bertentangan itu, penulis berpendapat bahawa sebelum Sheikh Daud al-Fathani menjadi seorang ulama besar, mungkin saja beliau belajar kepada Sheikh Ali bin Ishaq al-Fathani. Riwayat yang lain pula dikatakan bahawa Sheikh Daud al-Fathani belajar langsung kepada Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani penegak/pelopor Tarekat Samaniyah.

Tentang ia belajar kepada Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Samman itu telah penulis bicarakan dalam buku penulis berjudul Sheikh Abdush Shamad al-Falimbani, juga buku penulis berjudul Perkembangan Ilmu Fiqhi dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara. Berkemungkinan kerana Sheikh Daud al-Fathani yang termuda, lebih muda pula dari sahabatnya Sheikh Ali bin Ishaq al-Fathani, maka beliau merasa perlu mendapat didikan dan bimbingan dari yang lebih tua.

Namun Sheikh Daud al-Fathani belajar terus secara rutin sehingga ia menjadi seorang yang berkebolehan dalam banyak bidang, maka tidak mustahil sahabatnya yang jauh lebih tua daripadanya kembali belajar kepadanya. Kejadian seperti tersebut ini adalah lumrah dalam dunia pendidikan.

Sheikh Daud al-Fathani memang memang belajar kepada banyak guru. Berbagai aliran mazhab dan aliran iktikad dan kepercayaan yang dipelajari. Pegangan tetapnya tidak berganjak menurut tradisi nenek moyangnya iaitu Mazhab Syafi’e dalam Fiqh dan mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam iktikad. Beliau tetap tidak berani mengambil jalan keluar supaya dalam Islam ini mesti melepaskan diri dari Mazhab Syafie ataupun tidak mengikat diri dari fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun pengetahuan beliau dalam segala bidang sangat mendalam. Pengetahuannya yang menyeluruh lengkap bukan hanya di bidang Islam sahaja, tetapi termasuk pengetahuan umum dan pengetahuan duniawinya.

Ilmu kedoktoran

Dikuasainya juga ilmu kedoktoran walaupun beliau tidak menjadi seorang doktor. Beliau juga mendalami ilmu hisab dan ilmu falak. Sungguhpun beliau bukan seorang ahli politik, tetapi beliau bukanlah seorang yang mudah dipengaruhi oleh ideologi politik yang menang di zamannya. Beliau tetap merupakan seorang ulama yang berideologi Islam sebagai dasar negara.

Secara asasnya, tentang teori dan praktik zikir dalam Tarekat Syathariyah Sheikh Daud al-Fathani telah menerima bai’ah dari Sheikh Mursyidnya, yang diakui sebagai ulama Sufi yang ‘Arif Billah iaitu Sheikh Muhammad As’ad. Salasilah mengenai Tarekat Syathariyah ini secara lengkapnya ada disebutkan di dalam naskhah tulisan tangan beliau sendiri iaitu Kaifiyat Khatam Quran.

Mengenai salasilah Tarekat Samaniyah mulai dari Sheikh Daud al-Fathani yang diikuti Sheikh Ali bin Ishaq al-Fathani, Sheikh Muhammad Saleh bin Abdur Rahman al-Fathani, Sheikh Abul Hasan dan Maulana Sheikh Hasib mungkin hidup segenerasi dan dapat menemui Sheikh Muhammad Karim Saman secara langsung.

Ada pun tentang penerimaan bai’ah Tarekat boleh saja dibai’ah oleh murid yang lebih tinggi darjatnya atau lebih tua umurnya dengan syarat ada pelantikan Sheikh Mursyid sebagai khalifahnya. Salasilah lengkap Tarekat Samaniyah Sheikh Daud al-Fathani ini tertulis dalam kitab Siyarus Salikin karangan Sheikh Abdush Shamad al-Falimbani.

Adapun mengenai sanad Ilmu Tauhid/Usuluddin hingga sampai kepada al-Imam Abul Hasan al-Asy’ari, keterangannya adalah sebagai yang berikut. Bahawa Sheikh Daud al-Fathani masih sempat menemui tahun-tahun kehidupan seorang ulama besar Mazhab Syafi’e yang menjadi Mahaguru di Universiti al-Azhar di Kaherah, Mesir, yang terkenal dengan sebutan Imam Syarqawi (1150 H- 1227 H).

Ulama mazhab Syafie itu banyak murid-muridnya. Seorang di antaranya bernama Sheikh Muhammad bin Ali as-Syanwani yang sangat popular dengan Imam as-Syanwani saja. Bahawa beliau adalah sezaman dengan Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Tarekat Syazaliyah

Dari versi lain mengenai Ilmu Usuluddin ini, terkenal lagi dengan nama seorang Imam besar yang disebut Imam Abu Manshur al-Maturidi. Bahkan salasilah Sheikh Daud al-Fathani sampai kepada imam besar tersebut. Salasilah lengkap mengenai sanad Ilmu Tauhid/Usuluddin daripada kedua-dua Imam besar yang disebutkan di atas tidak disentuh, tetapi telah disebut dalam buku berjudul Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara.

Pertalian salasilah Tarekat Syazaliyah adalah sebagai berikut iaitu Sheikh Wan Daud bin Abdullah al-Fathani belajar kepada Sheikh Muhammad Saleh bin Ibrahim, ketua Mazhab Syafi’e di Mekah (wafat pada 1226 H) dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk Tarekat Syazaliyah. Susunan salasilah lengkapnya tidak penulis senaraikan, tetapi disebut juga dalam buku berjudul Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara.

Sebilangan besar pula pernah penulis bicarakan mengenai riwayat hidup mereka sama ada dalam artikel ini mahupun buku-buku tulisan penulis sendiri. Dalam artikel yang akan datang, penulis akan memperkenalkan serba sedikit mengenai murid-murid Sheikh Daud Al-Fathani.

SUMBER:

Salasilah Sheikh Daud Abdullah Fathani


ALMARHUM Tuan Guru Wan Mohd. Shaghir Abdullah (kiri) sedang membentangkan kertas kerja pada seminar Syeikh Daud Al-Fathani di Sekolah Menengah Sains Muar, Johor.

 

Koleksi Tulisan Allahyarham: WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH
NAMA penuh beliau ialah al-Alim Allamah al-Arif ar-Rabbani Syeikh Wan Daud bin Syeikh Wan Abdullah bin Syeikh Wan Idris (juga dikatakan Wan Senik) al-Fatani. Ibunya bernama Wan Fathimah anak Wan Salamah bin Tok Banda Wan Su bin Tok Kaya Rakna Diraja bin Andi (Faqih) Ali Datok Maharajalela bin Mustafa Datu Jambu (Sultan Abdul Hamid Syah) bin Sultan Muzaffar Waliullah bin Sultan Abu Abdullah Umdatuddin.

Beliau yang lebih dikenali dengan panggilan Tok Syeikh Daud Patani ini mempunyai lima beradik iaitu Syeikh Wan Abdul Qadir, Syeikh Wan Abdul Rasyid, Syeikh Wan Idris dan seorang adik perempuan namanya Siti Khadijah bin Abdullah al-Fathani.

Syeikh Daud al-Fathani adalah keturunan Faqih Ali. Rujukan asal yang mengatakan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani berketurunan Faqih Ali diperolehi tulisan Nik Mahmud Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan iaitu: “Syahdan dan pada suatu masa bulan sedang mengambang di tepi langit, tersebutlah cerita anak raja Bugis lari daripada saudaranya menumpang sebuah bahtera sampai ke Johor dan tumpang duduk berkirim diri rumah Laksamana Kota Tinggi, dipanggil Andik Ali.

“Tatkala Laksamana memandang kepadanya berasalah kasihan belas dan dipeliharanya sebagai anak angkatnya sendiri. Tidak berapa tahun kemudian diperjodohkan dengan anaknya Wan Tija. Tidak berapa lama selepas itu Andik Ali serta dengan isterinya pun beredar ke Patani menumpang di rumah Mekong Damit Kampung Bira pada tahun 1049 H.

“Maka kerana lemah lembut tingkah lakunya dan berpelajaran orang di Patani memanggilnya Faqih Ali. Di situ ia beristeri kepada Ce’ Dewi anak Sri Biji Diraja. Baginda sampai di Patani kira-kira tahun 1637 M”.

Berbalik kepada Syeikh Daud al-Fathani, beliau dilahirkan di Kampung Parit Marhum, Kerisek, Patani. Kota Kerisek ini terkenal dalam sejarah kerana di sinilah Maulana Malik Ibrahim iaitu salah seorang Wali Songo pernah tinggal dan mengajar, sebelum berpindah ke Jawa Timur.

Tahun kelahirannya tidak dapat dipastikan kerana terdapat perselisihan pendapat di kalangan penyelidik mengenainya. Dalam catatan-catatan beberapa keluarga penulis yang ada hubungan dengan beliau, ada yang mencatat tahun 1133 H, 1153 H dan tahun 1183 H.

Sheikh Daud dan ilmu pengetahuan

Ayah Sheikh Daud iaitu Sheikh Wan Abdullah dan datuknya Sheikh Wan Idris adalah ulama besar untuk zamannya. Sejak kecil Sheikh Daud al-Fathani ditanam dan dididik dengan ajaran Islam oleh datuk dan ayahnya.

Tambahan pula menjadi tradisi zaman itu di Patani sentiasa diperkenalkan Islam sejak kanak-kanak lagi. Anak-anak yang berumur lima atau enam tahun dipaksa supaya menghafal pengetahuan mengenal Allah (ilmu tauhid), dan seterusnya diberi pelajaran nahwu dan sharaf juga secara menghafal.

Syeikh Daud al-Fathani telah melalui kesemua sistem pendidikan tradisional yang ada di Patani pada ketika itu.

Pada peringkat awalnya Syeikh Daud berguru dengan kaum keluarganya sendiri yang memang terkenal alim. Seorang daripada mereka ialah bapa saudaranya, Sheikh Shafiyuddin.

Ada yang berpendapat bahawa Sheikh Daud al-Fathani menerima pelajaran asasnya di Patani selama lima tahun, kemudian ke Aceh belajar dengan Sheikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyi selama dua tahun. Sheikh Muhammad Zain al-Asyi adalah seorang ulama terkemuka di Kesultanan Aceh.

Namun yang dapat dipercayai bahawa Sheikh Daud al-Fathani dan kawan-kawannya telah belajar di Mekah selama 30 tahun dan lima tahun di Madinah. Disebabkan masa belajar yang lama itu beliau digelar al-Alim Allamah al-Arif ar-Rabbani.

Setelah demikian lama beliau menuntut ilmu pengetahuan, maka beliau pulang ke Patani untuk menyebarkan ilmu pengetahuan di negeri tumpah darah sendiri. Namun timbul krisis peperangan antara Patani dengan Siam pada ketika itu.

Diriwayatkan bahawa beliau melibatkan diri dalam peperangan itu, terjun secara langsung di gelanggang jihad fi sabilillah.

Apabila terjadi peperangan tersebut, akhirnya beliau kembali ke Mekah bersama-sama beberapa pelarian politik. Sampai di Mekah, beliau dilantik menjadi Ketua Sheikh Haji dan beliau adalah orang pertama dilantik secara langsung sebagai ketua. Beliau juga melibatkan diri dengan penulisan yang merupakan hobi beliau, di samping mengajar di Masjidil Haram. Karangannya dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Arab.

Karangan beliau dalam bahasa Arab tidak banyak tersebar di Asia Tenggara. Adapun dengan bahasa Melayu tersebar secara meluas, walaupun di zamannya masih merupakan kitab tulisan tangan sahaja kerana belum ada yang bercetak.

Dalam beberapa karyanya, beliau mengupas masalah-masalah keilmuan. Antara lain tulisan beliau: Maka lazimkan olehmu hai saudaraku dengan menuntut ilmu yang fardu ain yang wajib atasmu. Belajar akan dia pada syarak supaya engkau dapat sahkan iktikad kamu dan ibadat kamu. Dan supaya sejahtera daripada seksanya. Dan supaya engkau akan dapat pahala, keredaan dan kasihnya”.

Pada mukadimah karyanya Bughyatuth Thullab, beliau menulis, ertinya “Dan adapun kemudian daripada itu maka bahawasanya beberapa nafas yang cerdik-cerdik yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi-tinggi sentiasa perangainya itu di dalam menghasilkan beberapa ilmu syarak.

Beliau juga membuat penafsiran dalam beberapa hadis. Antaranya hadis berikut, “Sedikit Fiqhi itu lebih baik daripada banyak ibadat” yang ertinya: “Barang siapa belajar ilmu dan tiada berkehendak dengan dia akan wajah Allah s.w.t., tiada kerana-Nya melainkan supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia tiada akan bilik syurga yang ke atas pada hari kiamat”.

Beliau mengulas tentang hadis-hadis tersebut dalam Bughyatuth Thullab seperti berikut: “Maka dapat difahami hadis ini, tiada dipuji daripada kelebihan ilmu itu melainkan jikalau ada qasadnya dan tuntutnya itu berkehendak dengan dia akan wajah Allah s.w.t. dan berkehendak ia mengeluarkan dirinya daripada kelam kabut jahilnya kepada Nur ilmu.

“Maka jika ada qasadnya akan dunia seperti harta atau kebesaran atau gelaran atau kemegahan atau masyhur atau melengkapi muka manusia kepadanya dan lainnya maka iaitu dicela seperti barang yang tersebut pada hadis itu”.

Menurut beliau lagi: “Maka tatkala adalah kelebihan ilmu demikian itu maka sebenarnya bahawa tiap-tiap orang yang kasih bagi dirinya kebajikan maka hendaklah ia ijtihad atas qadar kuasa pada menghasilkan dia, kadang-kadang mengaji, kadang-kadang mengajar, kadang-kadang menunjukkan orang yang jahil satu bab daripada masalah memberi manfaat pada agama istimewa pula jikalau lebih lagi”.

Daripada kalimat-kalimat beliau itu dapatlah kita fahami bahawa seseorang Islam yang bertanggungjawab adalah terlebih dahulu memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anaknya. Ini adalah merupakan kewajipan agama Islam.

Adapun pendapat Sheikh Daud al-Fathani bahkan ulama-ulama di zaman lampau lebih terikat dan menitikberatkan pendidikan Islam berbanding pendidikan lainnya. Menurut Islam, yang utama dipelajari ialah belajar akan memberi faham dua kalimah syahadat, wajib taharah (bersuci), solat, puasa, hukum zakat, hukum berjual-beli menurut Islam dan lain-lainnya, semuanya telah diatur dalam fikah Islam.

Sheikh Daud al-Fathani dalam Bughyatuth Thullab berkata: “Selagi seseorang masih tidak mengerti akan seluk belok tentang keIslaman, maka seseorang itu tetap masih jahil, walau pengetahuan lain masih dikuasai demikian rupa”.

Kewafatan

Sheikh Daud al-Fathani wafat dan dimakamkan di Taif. Kuburnya bersampingan dengan kubur Saidina Abdullah bin Abbas iaitu sepupu Rasulullah s.a.w.. Tahun kewafatannya juga belum diketahui dengan pasti. Tetapi ada yang berpendapat beliau wafat sekitar tahun 1847 M, juga ada yang menyebut tahun 1265 H.

Menurut cerita ibu penulis Hajah Wan Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani, beliau mendengar daripada ibunya, Hajah Wan Siti Saudah binti Abdullah bahawa jenazah beliau telah dipindahkan oleh Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani ke Mekah, ditanam di bawah pohon Bedara di rumahnya.

Hal ini disebabkan pada zaman itu pihak Wahabi akan membongkar semua kubur yang dikeramatkan termasuk kubur Sheikh Daud al-Fathani.

Bagi penulis, walaupun beliau telah lama meninggal dunia namun jenazahnya tidak hancur, darah masih berjalan kecuali nafas sahaja yang tiada.

 

SUMBER:

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_02.htm

Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 31 other followers